A A A

ATRIALNE DOMKI JEDNORODZINNE

Są specyficzną formą zabudowy jednorodzinnej. Dom­ki mogą mieć w rzucie kształt litery „I", „L", ,,T", „Z" i ,,U" (teoretycznie nawet ,,0") i dzięki właściwemu roz­mieszczeniu można tworzyć z nich tzw. zabudowę dywanową, która decyduje o ekonomicznym rozwiąza­niu formy zabudowy atrialnej. Łącznie z szeregowymi i tarasowymi domkami jednorodzinnymi mogą one sta­nowić zabudowę równie efektywną, jak niskie budow­nictwo wielorodzinne. Projekty domków atrialnych opierają się na tym, że przy rzucie w kształcie litery „I" okna znajdują się na dwóch dłuższych elewacjach (przedniej i tylnej), przy rzucie w kształcie litery ,,L"-na trzech elewacjach (frontowej i dwóch wewnętrznych). Jeżeli w zabudowie dywanowej domki mają kształt prostokątów, to dobudowuje się jeszcze murki dzielące jeden obiekt od drugiego (z trzech stron); jeżeli domek jest w kształcie litery ,,L" - to z jednej strony (gdy domki będą budowane zawsze tą samą stroną do siebie) lub z dwóch stron (gdy domki będą miały atria zwrócone do siebie). Atrialne domki jedno­rodzinne w zabudowie dywanowej najlepiej nadają się na teren płaski lub niezbyt pochyły. Szeregowa zabu­dowa atrialna domków np. w kształcie litery ,,L" może być wkomponowana w terenie pagórkowatym w taki sposób, że np. od ulicy domek może wyglądać na dwu­kondygnacyjny, a z atrium - jednokondygnacyjny lub odwrotnie. Domki końcowe w zabudowie szeregowej lub dywanowej muszą mieć inne rozwiązanie - zależ­nie od warunków terenowych i nasłonecznienia. Mieszkania rotacyjne można w domkach atrialnych zagospodarować w ten sposób, że np. w domkach jedno- lub dwukondygnacyjnych można jedno atrium połączyć z mieszkaniem głównym, a drugie - z mniej­szym. Zabudowa atrialna w obu tych formach jest ekono­miczna oraz tworzy intymne zakątki przy domu. Tym przewyższa zabudowę szeregową. Atrialne domki jednorodzinne podpiwniczą się w zależności od wypo­sażenia technicznego domku. Oprócz głównego atria mieszkalnego można utworzyć jeszcze tzw. atrium gospodarcze. Atrialne domki jednorodzinne projektuje się przeważnie z dachem płaskim lub niskim spadzistym. Nie warto budować domków atrialnych na wsi, jeżeli ma się zamiar prowa­dzić hodowlę, uprawiać warzywa itp. Domków atrial­nych jako obiektów jednokondygnacyjnych z płaskim dachem nie należy budować w centrum miejscowości mającej starą zabudowę - domy z charakterystycz­nymi poddaszami.