A A A

Bazy kółek rolniczych

Kółka rolnicze są organizacją spółdzielczą, zrzeszającą rolników w po­szczególnych wsiach, których celem jest społeczna organizacja produkcji rolnej, prowadzenie zespołowych inwestycji produkcyjnych, socjalnych i kulturalnych oraz zespołowego użytkowania sprzętu rolniczego, stano­wiącego własność kółka. Kółko rolnicze umożliwia zrzeszonym gospoda­rzom użytkowanie maszyn i urządzeń, których nabycie na własność przez poszczególne gospodarstwa byłoby nieekonomiczne i nieopłacalne ze względu na dysproporcję między powierzchnią pojedynczego gospodar­stwa a wydajnością tych maszyn i urządzeń. Zapleczem kółek rolniczych są bazy kółek rolniczych, w skład których wchodzą budynki i urządzenia, umożliwiające przechowywanie i kon­serwację ciągników i sprzętu rolniczego, oraz świadczenie usług na rzecz produkcji rolnej: dyżurka z szatnią i umywalnią lub podręczny warsztat i pomiesz­czenia socjalne dla traktorzystów oraz pokoje biurowe, garaże na ciągniki i szopy na maszyny rolnicze o różnych gabary­tach (na maszyny mniejsze, średnie i większe), magazyn paliw i smarów ze zbiornikiem podziemnym i dystry­butorem, rampa wyładowcza dla maszyn i narzędzi rolniczych przywożo­nych na przyczepach, płyta betonowa myjni do mycia ciągników i maszyn rolniczych przed wprowadzeniem do garażu lub szopy, płyta betonowa dla maszyn składowanych bez zadaszenia, studnia, jeśli brak jest sieci wodociągowej dla całego ośrodka techniczno-gospodarczego, ustęp i ogrodzenie działki (Rys. 2.3., 2.4.). Jeśli kółko rolnicze prowadzi dodatkową działalność usługową, w ba­zie mogą znaleźć się również inne obiekty, jak magazyny nawozów mi­neralnych i środków ochrony roślin, zbiorniki na wodę amoniakalną, punkt czyszcząco-suszarniczy zboża, lub budynki inwentarskie i gospo­darcze związane z użytkami rolnymi, stanowiącymi własność kółka rol­niczego. Wielkość bazy zależy od ilości posiadanych przez kółko rolnicze maszyn, najczęściej występują dwie wielkości: dla 6 10 i 10 15 ciąg­ników z zestawami maszyn towarzyszących. Powierzchnia działki w gra­nicach 0,2 + 0,4 ha. Usytuowanie szop i garaży powinno zapewnić dogodne manewrowanie ciągnikami i maszynami rolniczymi na terenie bazy, łatwy wjazd i wy­jazd. Usytuowanie myjni powinno umożliwiać mycie maszyn przed wsta­wieniem ich do garażu lub szopy, względnie ustawieniem ich na placu postojowym. Magazyn paliw powinien być usytuowany przy wyjeździe z bazy. Magazyn nawozów i inne obiekty usługowe powinny znajdować się w pobliżu wjazdu na teren bazy.