A A A

Budynki administracyjne

Wskazane jest łączenie obiektów administracyjnych w jednym bu­dynku administracyjnym ze względu na ich niewielki program oraz pokrewne funkcje. Koncentracja funkcji administracyjnych umożliwia realizowanie budynków o większej kubaturze, odpowiadających skalą architektury osiedlom wiejskim, a jednocześnie dominujących nad ota­czającą zabudową zgodnie z ich reprezentacyjnym przeznaczeniem (Rys. 1.12., 1.13.). / Budynki administracyjne powinny mieć podjazd dla samochodów i plac przedwejściowy otoczony zielenią ozdobną,' oraz podwórze gospo­darcze z garażami na zapleczu. Przykładowy program użytkowy biura gminnej rady narodowej za­wiera przedsionek i hall z szatnią i poczekalnią, sekretariat, pokoje naczelnika gminy oraz przewodniczącego i sekretarza gminnej rady na­rodowej, salę posiedzeń i narad, pokoje biurowe, ewentualnie urząd stanu cywilnego z wydzieloną poczekalnią, pomieszczenia sanitarne i gospodar­cze. Powierzchnia użytkowa biura GRN waha się w granicach 100 -r--r- 300 m2. Powierzchnia działki w przypadku samodzielnego sytuowania budynku GRN ok. 0,10 ha. Przykładowy program użytkowy posterunku Milicji Obywatelskiej, którego wielkość uzależniona jest od rejonu działania i stanu załogi (ko­mendant i dwu do trzech funkcjonariuszy), przedstawia się następująco: przedsionek i hall z poczekalnią, dyżurka, pokoje biurowe, areszt składa- jacy się z dwu cel, magazyn broni, pomieszczenia sanitarne, garaż. Najczęściej przy posterunku MO znajduje się jedno lub dwa mieszkania. Powierzchnia użytkowa całości około 120 ^- 200 m2. W przypadku samodzielnego lokalizowania posterunku MO na działce o powierzchni ok. 0,10 ha projektuje się również budynek gospodarczy, który może być połączony z garażem (Rys. 1.14.). Przykładowy program użytkowy Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożycz-kowej składa się z hallu, sali operacyjnej podzielonej ladą na część dla interesantów i część dla personelu, pokoju kierownika kasy, archiwum, pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych. Powierzchnia użytkowa biura SOP 70 -f- 300 m2. Powierzchnia działki w przypadku samodzielnego sy­tuowania obiektu ok. 0,10 ha. Biuro SOP może być lokalizowane w ośrod­ku społeczno-usługowym w centrum osiedla lub w ośrodku gospodarczym, w pobliżu bazy Gminnej Spółdzielni (Rys. 1.15.). Przykładowy program urzędu pocztowo-telekomunikacyjnego zawiera: przedsionek i hall, salę operacyjną, przedzieloną ladą na część dla intere­santów i część dla personelu, kabiny telefoniczne, pokoje biurowe, maga­zyny, ekspedycję, pomieszczenia sanitarne i szatnie dla personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia użytkowa ok. 70 — 200 m2. Należy zapewnić podjazd samochodów do pomieszczenia ekspedycji. Po­wierzchnia działki w przypadku samodzielnego sytuowania UPT ok. 0,04 0,08 ha (Rys. 1.16.). Przy łączeniu poszczególnych programów administracyjnych pod jednym dachem budynek powinien być zaprojektowany w ten sposób, aby zaakcentować wejście do części najbardziej reprezentacyjnej budyn­ku, tj. do biur gminnej rady narodowej, które mogą być lokalizowane na piętrze, oraz by wyjścia gospodarcze prowadziły na wspólne podwórze na zapleczu budynku z dojazdem od strony ulicy.