A A A

Budynki dla produkcji roślinnej

Budynki i urządzenia związane z produkcją roślinną, obok budynków inwentarskich — stanowią najliczniejszą grupę budownictwa gospodar­czego, występującego na obszarach wiejskich. Do tej grupy są zaliczane budynki magazynowe i składowe, zarówno w gospodarstwach małoobsza-rowych, jak i wielkoobszarowych. Ilość i jakość budynków służących do magazynowania i składowania płodów rolnych, sprzętu rolniczego, nawozów mineralnych i innych środ­ków niezbędnych do prowadzenia produkcji rolnej, wpływa na ostateczny efekt produkcyjny zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Budynki magazynowo-składowe dla potrzeb wsi i rolnictwa, dzielą się na następujące podstawowe grupy: — magazyny zbożowe i nasienne, — magazyny nawozów mineralnych, środków chemicznych i ochrony roślin, — przechowalnie owoców, warzyw i ziemniaków. Pozostałe budynki magazynowe, przeznaczone dla obsługi zaplecza technicznego rolnictwa, jak: garaże, szopy na maszyny i narzędzia rolni­cze, warsztaty naprawcze i inne obiekty.