A A A

Centralne ogrzewanie powietrzne

Podobnie jak ogrzewanie ciepłą wodą, ogrzewanie ciepłym powietrzem można podzielić na naturalne i z wymuszonym obiegiem powietrza. Urządzenie do szybkiego ogrzewania ciepłym powietrzem składa się z agregatu ciepłego powietrza, przewodu ogrzewcze­go (przeważnie blaszanego) i właściwie rozmieszczo­nych wylotów powietrza. W agregatach przeznaczonych dla domków jednoro­dzinnych powietrze ogrzewane jest na ogół gazem. Agregaty te mają wbudowany wentylator, filtr powie­trza i mogą być sterowane za pomocą termostatu. Centralne ogrzewanie ciepłym powietrzem z wymu­szonym obiegiem powietrza jest bardzo popularne za granicą. U nas dotąd się nie rozpowszechniło. Przy ogrzewaniu ciepłym powietrzem wiele uwagi trze­ba poświęcić właściwemu rozmieszczeniu wylotów po­wietrza. Ciepłe powietrze powinno być wprowadzane do pomieszczenia w miejscu, gdzie przenika również chłodne powietrze (ściany zewnętrzne z oknami). Rozwiązanie to można zastosować tylko w domkach podpiwniczonych i raczej parterowych. Agregat ciepłe­go powietrza umieszcza się w piwnicy, kanał nawiew­ny instaluje się pod stropem. Wloty dla ochłodzonego czy zanieczyszczonego powietrza umieszcza się pod stropem, najlepiej nad drzwiami. Kanał obiegowy - po­wrotny, ukryty w pomieszczeniach komunikacyjnych, jest podłączony do dolnej części agregatu. Takie roz­wiązanie można zastosować również w kilkukondy-gnacyjnych podpiwniczonych domkach. Kanał dopro­wadzający powietrze na piętro, jeżeli wyloty mają być umieszczone pod oknami, musi być prowadzony pod stropem parteru w pomieszczeniach mieszkalnych. Nie może być zainstalowany w konstrukcji stropu ze względu na dość duży przekrój. Również osłonięty ścianką nie wygląda zbyt estetycznie. W domkach nie-podpiwniczonych w pewnym sensie problemem tech­nicznym staje się wprowadzanie powietrza pod okna­mi. Kanał nawiewny wychodzący z górnej części agre­gatu musiałby pod stropem zmienić kierunek w dół i pod podłogą pomieszczeń mieszkalnych być umiesz­czony w dość kosztownych kanałach. Dlatego inwe­stor niepodpiwniczonego domku jednorodzinnego musi się zadowolić gorszym rozwiązaniem, które je­dnak spowoduje odwrotny kierunek przepływu powie­trza. Kanał nawiewny agregatu ciepłego powietrza umieszczony jest pod stropem, najlepiej w pomiesz­czeniach komunikacyjnych. Wlot ciepłego powietrza umieszcza się w ścianach wewnętrznych. Powietrze przesuwa się pod stropem do okien, ochładza się i opada nad podłogę, następnie przez kratkę w dolnej części drzwi zmierza do wlotu wsysającego agregatu. Do odprowadzenia powietrza nie potrzeba kanału obiegowego. Taki sposób musi być także zastosowa­ny w domkach piętrowych z mieszkaniami usytuowa­nymi jedno nad drugim. W domku z jednym mieszka­niem, kilkukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, nie można odprowadzać powietrza z różnych pięter do agregatu bez kanału obiegowego. Do zalet ogrzewania ciepłym powietrzem zalicza się: osiągnięcie wyższej temperatury w krótszym czasie niż przy ogrzewaniu ciepłą wodą; oszczędność metalu (grzejniki), paliwa i kosztów eksploatacji; lepsze wykorzystanie powierzchni użytkowej w miej­scach, gdzie przy tradycyjnym ogrzewaniu byłyby grzejniki; możliwość wietrzenia pomieszczeń mieszkalnych nie tylko przez naturalną infiltrację i przewiewność muru, ale i ogrzanym świeżym powietrzem (wymiesza­nym w pewnym stosunku z wykorzystanym); możliwość połączenia ogrzewania ciepłym powie­trzem z klimatyzacją, jonizacją i ozonizacją.W letnich miesiącach można za pomocą tego urządzenia chło­dzić pomieszczenia (wentylator pobiera powietrze z nienasłonecznionej strony domu); w razie potrzeby całe ciepło można skierować do kil­ku czy jednego pomieszczenia; wentylator można włączyć za pomocą wyłącznika czasowego w czasie nieobecności mieszkańców. Każdy nowy sposób ogrzewania, wykorzystujący wiele nowych i nie zawsze sprawdzonych w praktyce urzą­dzeń, ma wady i zalety. Do wad urządzeń ogrzewają­cych ciepłym powietrzem zalicza się: wwiewanie ku­rzu, nieprzyjemny ciąg powietrza w pomieszczeniu,nie-przyjemne różnice temperatury w pomieszczeniu o niezbyt groźnym kierunku przepływu powietrza, głośną pracę agregatu, możliwość przenoszenia zapachów, dymu i infekcji z pomieszczenia do pomieszczenia. Z krótkiego opisu różnych możliwości ogrzewania domku jednorodzinnego wynika, że w naszych warun­kach będzie stosowane przede wszystkim centralne ogrzewanie wodne.