Reklama
A A A

Dachówki i gąsiory cementowe

Dachówki (rys. 7-4) i gąsiory cementowe (rys. 7-5) produkuje się z mieszaniny cementu portlandzkiego 250 lub 350, piasku i wody. W przy­padku dachówek i gąsiorów kolorowych do barwienia górnej powierzchni należy sto­sować pigmenty mineralne o dużej zdolności barwienia, nie ulegające zmianom pod wpływem działania cementu i czynników atmosferycznych. Gładź na górnej powierzchni dachówek lub gąsiorów powinna być wykonana przez posypanie tej powierzchni czystym cementem zmieszanym z pigmentem i zatarcie na gładko. Ilość pigmentu (najczęściej czerwonej farby cementowej) dodanego do cementu wynosi najczęściej 1:3 do 1:8 (farba:cement) zależnie od rodzaju pigmentu i wymaganej barwy. Przykładowy skład zaprawy cementowej do pro­dukcji dachówki cementowej podano w tabl. 7-6. Dachówki można produkować sposobem gospo­darczym na prostych urządzeniach zwanych dachów-czarkami pedałowymi. Zgodnie z wymaganiami PN-61/B-14020 rozróżnia się w zależności od kształtu dwa typy dachówek: typ K — dachówka karpiówka podwójna (rys. 7-4a). typ Z — dachówka zakładkowa (żłobkowana) (rys. 7-4b).