Reklama
A A A

DACHY

W niewielkich obiektach, także więc w przypadku domku jednorodzinnego, dach stanowi o charakterze domu i może mieć duży wpływ na wrażenie, jakie wywiera on swoją formą i pokryciem. Myśląc o wyglą­dzie domku i o tym, jaki charakter ma mieć ulica, przy której jest on usytuowany (z punktu widzenia pro­jektanta czy terenowych organów administracji pań­stwowej), zwracamy uwagę na sposób zadaszenia budynków, nie tylko oceniając właściwości ochronne przed opadami atmosferycznymi, ale również ich kształty. Można stwierdzić, że projektanci budowa­nych obecnie domków jednorodzinnych nie czerpią z wzorów architektury ludowej; dotyczy to zwłaszcza dachów. Dach dwuspadowy - najładniejszy, naj-oszczędniejszy i najprostszy, najlepiej spełniający swoje zadanie - jest obecnie rzadko stosowany. W ciągu ostatnich dwudziestu lat spotyka się coraz częściej dachy czterospadowe w kształcie ostrosłupa, tzw. dachy namiotowe (tj. ostrosłup na planie kwad­ratu). Stopniowo na dachach tych zaczęły się poja­wiać różnego rodzaju ozdoby: okapy, lukarny, a nawet wieżyczki, które usunęły na dalszy plan troskę o nowoczesny wygląd budynku, względy architektonicz­ne, konstrukcyjne i użytkowe (poddasze użytkowe). Niewykwalifikowani projektanci i architekci oraz in­westorzy i wydziały budownictwa sprawili, że na prze­strzeni ostatnich dwudziestu lat wybudowano na tere­nie Słowacji ponad ćwierć miliona takich nieładnych i niewygodnych domów. Na krytykę dachów społe­czeństwo zareagowało natychmiast i w ostatnich la­tach zauważamy częstsze stosowanie dachów płas­kich, uważanych, nie wiadomo dlaczego, za przejaw nowoczesności. Pogląd ten jest jednak błędny, ponie­waż współczesny domek jednorodzinny może mieć dach stromy, np. dwuspadowy, który w prosty sposób może wzbogacić sylwetę osiedla lub miasta. Atrybu­tem miejskości nie jest więc dach płaski. Należy wie­dzieć, że w praktyce płaskim dachom nadaje się (ze względu na konieczność odprowadzania z niego wody) kształt jednospadowy (dach pulpitowy) lub dwuspadowy (siodłowy - spadek na dwie dłuższe strony). W obydwu przypadkach dookoła takiego „płaskiego" dachu umieszczona jest attyka (poziomy element architektoniczny ponad wieńczącym gzym­sem budowli, zasłaniający częściowo lub całkowicie dach). Przy dachu jednospadowym attyka występuje z trzech stron, a w przypadku niskiego dachu dwuspa­dowego z dwóch przeciwległych stron.