A A A

DOMKI DWURODZINNE

Są osobną kategorią domków jednorodzinnych, w któ­rych dwa domki mają jedną wspólną ścianę lub - przy przesunięciu w głąb ewentualnie w górę - jakąś część wspólną. Przesunięcie jest bardzo korzystne, ponie­waż plastycznie dzieli zbyt długą elewację (13-20 m). Domek dwurodzinny jest tańszy w budowie, jeżeli cho­dzi o oszczędne wykorzystanie działki budowlanej i nakłady na sieć inżynieryjną, niż domek wolno stojący, jeżeli budowany jest na działce mniejszej (400-600 m2). Okna może mieć na trzech elewacjach. W porów­naniu z domkiem wolno stojącym, część pomieszczeń pomocniczych nie ma naturalnego oświetlenia i wie­trzona jest za pomocą przewodów wentylacyjnych. Pro­jekty domków dwurodzinnych z dachem płaskim lub dwuspadowym, z okapem prostopadłym do wspólnej ściany mogą być wykorzystywane bez zmian jako pod­stawa do realizacji wolno stojących domków dwuro­dzinnych. Można wtedy pomieszczenia przy „wspólnej ścianie" uzupełnić oknami, umożliwiającymi naturalne oświetlenie i wietrzenie. Projektów domków dwuro­dzinnych z kalenicą równoległą do wspólnej ściany nie można wykorzystać jako podstawy do budowy jednej z dwóch części domku dwurodzinnego. Trzeba by było projektować nowy dach (płaski lub dwuspadowy z okapem obróconym o 90°). Ze względu na długość elewacji od strony ulicy projektuje się przede wszyst­kim dwukondygnacyjne domki dwurodzinne (tzw. z poddaszem lub „piętrowe"). Domek taki nie musi być projektowany jako „lustrzane odbicie" jednej części, jak to jest w zwyczaju. Ładniej i ciekawiej wyglądają dwa połączone domki o różnych projektach nie tylko bryły, ale i elewacji. Oczywiście muszą one mieć po­dobną formę zewnętrzną i powinny być sprowadzone do tzw. „wspólnego mianownika". Jest to trudne zada­nie dla architekta. Prostszym rozwiązaniem jest za­chowanie takiej samej formy zewnętrznej domków dwurodzinnych, które różnią się między sobą jedynie w rzutach - wyposażeniem, innym układem kuchni względem pokoju dziennego, rodzajem stołowania, stopniem podpiwniczenia itp. Efektowne jest również zaprojektowanie domku dwurodzinnego składającego się z dwu usytuowanych obok siebie sekcji w taki spo­sób, aby wyglądały jak odbicia lustrzane. Do takiego sposobu budowania można wykorzystać również nie­które projekty wolno stojących domków, a zwłaszcza szeregowych domków jednorodzinnych. W literaturze fachowej do domków dwurodzinnych zalicza się również tzw. wertikalne domki dwurodzinne - czyli domek z dwoma mieszkaniami, jedno na nad drugim. W książce są one jednak pokazane jako oso­bna kategoria wśród wolno stojących domków jedno­rodzinnych. Ze względu na przesunięcie tzw. wertikal-nych domków dwurodzinnych do kategorii domków wolno stojących, a zwłaszcza na możliwość tworzenia dowolnej liczby różnych domków dwurodzinnych z dom­ków wolno stojących i sekcji szeregowych, rozdział ten - „Domki dwurodzinne" - na pierwszy rzut oka wyda się ubogi. Jednak w części poświęconej domkom wolno stojącym wspominamy, które projekty mogą być wyko­rzystane do projektowania domków dwurodzinnych.