A A A

Dźwigary dachowe żelbetowe, strunobetonowe, kablobetonowe

Dźwigary dachowe żelbetowe DŹ-6 1 DŻ-7,5. Są to elementy przekrycia dacho­wego lub stropodachowego przybudówek budynków handlowych dostosowane do układania na nich prefabrykowanych płyt dachowych PŻFF-1 i PŻFF-2 oraz płyt żebrowych PŻ-6 przy rozstawie dźwigarów co 6,0 m. Układany na dźwigarze między płytami beton połączeniowy tworzy przenosi wielkości statyczne podane w ta­blicy. Poza obciążeniem z połaci dachowej dźwigary mogą być obciążone dodatkowo podwieszoną w dowolnym miejscu dźwi­gara siłą skupioną P = 1,25 T. Dźwigary strunobetonowe. Są one stosowane jako elementy przekryć hal przemy­słowych, sal gimnastycznych, sportowych oraz sal widowiskowych o rozpiętości 9; 12; 15 i 18 m. — Dźwigary SB-I-50; SB-I-65; SB-I-80 mają na całej długości jednakowy przekrój stały dwuteowy. Są dostosowane do układania na nich płyt żebro­wych PŻ-6 o rozpiętości 6,0 m. Spadek połaci dachowych uzyskuje się przez pochyłe ustawienie dźwigarów. Nadbeton połączeniowy otrzymuje się po zamontowaniu dźwi­garów i po ułożeniu płyt dachowych. Dźwigary SB-I-Z są wykonywane jako dwuspadowe, natomiast SBn-I-50 i SBn-I-65 mają przekrój stały, a dwustronny spadek uzyskuje się na budowie przez nadbetonowa-nie pasa górnego. Dźwigary są dostosowane do przekrywania pły­tami żelbetowymi, jak PŻ-6 o rozpiętości 6,0 m. Projekt dźwigarów SBn-I-50, SBn-I-65 przewiduje dwa równoważne wytrzymałościowo warianty zbrojenia sprężającego, a mia­nowicie: struny pojedyncze 0 2,5 lub sploty 0 2,5. Dźwigary strunobetonowe SB-60/9, SB-60/12, SB-90/12, SB-90/15 i SB-90/18 o pasach równoległych są dostosowane do układania na nich płyt dachowych przy rozstawie dźwigarów co 6,0 m, płyt żebrowych PŻ-6, PŻFF-1 i PŻFF-2, zaś przy rozstawie dźwigarów co 12,0 m płyt sprężonych PSFF-1 i PSFF-2 oraz płyt łupinowych strunobetonowych PŻ-12/P, PŻ-12/W i PŁ-12/S. Dźwigary mogą być obciążone dodatkowo podwieszoną pojedynczą siłą skupioną lub suwnicą. Zbrojenie sprężające stanowią sploty 7x2,5 (oznaczenie „7.8") lub 2x2,5 (oznaczenie „5.0") wykonane ze stali R, 1900 MPa (190 kG/mm2) lub Rr = 2100 MPa (210 kG/mm2). Dźwigary strunobetonowe SB/BO-60/12 i SB/BO-90/15 o pasach równoległych stosuje się zasadniczo do przekrycia sal gimnastycznych i sporto­wych oraz sal widowiskowych. Dźwigary są dostosowane do rozstawu 3,0 m i układania na nich płyt dachowych korytkowych zamkniętych. Dźwigar strunobetonowy SB/W-90/18*' o pasach równoległych jest elementem przekrycia hal szedowych przemysłu włókienniczego; stosuje się je parami; rozstaw między parą dźwigarów 7,5 m. Dźwigary strunobetonowe SBS-60/12, SBS-60/15, SBS-90/18 i SBSFF-90/18 — spadowe są wykonywane jako dwuspadowe; zakres stosowania przekryć da­chowych oraz charakterystykę techniczną podano w tabl. 8-50. Dźwigary strunobetonowe Y-12 i Y-18 są elementami przekrycia dachowego. Przekrycie jest konstruowane przez układanie dźwigarów jeden przy drugim. Dźwigary kablobetonowe. Dźwigary te stanowią przekrycia hal jedno- i wielonawowych o rozpiętości 18, 21 i 24 m i są pokrywane zasadniczo pły­tami żebrowymi o rozpiętości 6,0 m. Dźwigary produkuje się w dwu wariantach zbro- jenia: stalą gatunku I o Rr — 1650 MPa (16 500 kG/cm2) lub stalą gatunku II o R, = = 1500 MPa (15 000 kG/cm2). Ilość kabli i masa stali w obu przypadkach są jednako­we, zmienia się natomiast nośność dźwigara. Nośność dźwigara i dopuszczalne obcią- zenie świetlikami i transportem podwieszonym są określone w projektach dźwigarów opracowanych przez Biuro Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemysło­wego (nr proj. 14509, 14505, 14157/B, 14504, 14506).