A A A

Elementy przewodów kominowych

Jako uzupełnienie elementów ściennych podanych w uprzednich punktach produkuje siej elementy przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych — przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego — realizowane metodami uprzemysłowionymi. Elementy przewodów wentylacyjnych, spalinowych 1 dymowych dla budownictwa uprzemy­słowionego — Elementy wentylacyjne służą do wykonywania trzonów wentylacyjnych, kuchen, łazienek i w.c. Bloki z przewodami zbiorczymi mają zastoso­wanie w budynkach o wysokości do 11 kondygnacji. Bloki z przewodami indywidualnymi mogą być stosowane w budynkach o 11 kondygnacjach, z tym że zaleca się stosowanie ich w budynkach o wysokości do 4 kondygnacji. Elementy spalinowe służą do wykonywania trzonów spali­nowych z przewodami zbiorczymi w budynkach od 5 do 11 kondygnacji, przy czym trzon typu IIS od 5 do 11 kondygnacji, zaś bloki z przewodami indywidualnymi stosu­je się w budynkach wysokich od 11 kondygnacji, z tym że zaleca się je stosować w budyn­kach do 4 kondygnacji. Elementy dymowe mają zastosowanie w budynkach do wyso­kości 5 kondygnacji. Do trzonów kominowych wykonywanych z bloków podanych na rys. 8-30 można podłączyć trzony kuchenne, piece grzewcze oraz piecyki kąpielowe. Projektując poszczególne rodzaje wyżej omawianych elementów należy korzystać z do­kumentacji techniczno-roboczej, której opracowanie nosi tytuł „Elementy wentylacyjne, spalinowe i dymowe dla budownictwa uprzemysłowionego" i jest oznaczone numerem B5/72. Bloki zunifikowanych przewodów dymowych i wentylacyjnych dla budownictwa rolniczego składają się z 6 typów bloków dymowych i 2 typów blo­ków wentylacyjnych i mają zastosowanie w budynkach o wysokości do 3 kondygnacji. Bloki dymowe dzielą się na 1- i 2-kanalowe o przewodach indywidualnych. Bloki wen­tylacyjne występują jako 2-kanałowe o przewodach indywidualnych i wysokości 280 i 112,5 cm. Blok 112,5 cm jest przewidziany przy wznoszeniu przewodów ponad dach.