A A A

Elementy ramp, ścianek oporowych, boksów i zasieków

Elementy ramp i ścianek oporowych typu „L". Elementy te są stoso­wane do budowy ramp kolejowych i samochodowych, wolno stojących lub usytuowa­nych przy magazynach albo przy innych budynkach przemysłowych, lecz nie zakotwio- nych w ścianach budynku. Elementy typu „L" są dostosowane do ramp o wysokości 110 cm (mierzonej od poziomu drogi lub główki szyny) oraz przewidziane na obciążenie użytkowe ramp: 5; 7,5; 15 i 20 kN/m2 (500; 750; 1500 i 2000 kG/m2). Elementy typu „L" służą również do budowy ścianek oporowych w zasiekach składo wisk otwartych na materiały sypkie o gęstości pozornej do 2000 kg/m3. Zunifikowane elementy zasieków na ziemniaki dla budownictwa rolniczego, Elementy zasiekowe — słup EK-2176 i płyty zasiekowe EK-8256 mają zastosowanie w obiektach przechowalni i punktów odbioru ziemniaków. Słup zasiekowy EK-2176 stanowi wspornik utwierdzony dołem i nie jest przewidziany do przenoszenia obciążeń pionowych. Płyty zasiekowe EK-8256 stanowią wypełnienie ścianki zasiekowej między słupkami EK-2176. Elementy zasiekowe EK-8260 i EK-8261 oraz płyta zasiekowa EK-8000 są stosowane jako elementy konstrukcyjne w obiektach składowo-magazyno-wych lub innych o analogicznych warunkach użytkowania. Słupki EK-8260 i EK-8261 są mocowane w stopach fundamentowych lub zabetonowane w gruncie na głębokości 70 cm pod posadzką. Płyty zasiekowe EK-8000 wsuwa się we wręby słupów zasiekowych EK-8260 i EK-8261. Wysokość zasieków 120 i 150 cm nad posadzką. Zunifikowane żelbetowe elementy boksów dla budownictwa rolniczego . Stanowią one samodzielne podłużne i poprzeczne ściany boksów do składowania ziem­niaków luzem i mają zastosowanie w prefabrykowanych przechowalniach i punktach odbioru ziemniaków. Elementy boksowe BK-8253 są posadowione na ławie betonowej, do której są kot­wione za pomocą 80 kotew 0 16 co 60 cm. Płytki nadboksowe EK-8257 opierają się na kątownikach przyspawanych do zakuwek znajdujących się w zakończeniu pionowych ścianek elementów boksowych EK-8253 i EK-8255. Płyta nadboksowa jest obliczona na obciążenie własne.