A A A

Elementy stropowe

Strop belkowo-pustakowy DZ. Jest to strop powszechnie stosowany w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Składa się z belek żelbetowych, pustaków i kształtek żużlobetonowych . Pustaki stanowią wypełnienie prze­strzeni pomiędzy belkami, a kształtki służą do wykonywania żeber rozdzielczych do za­mykania otworów w końcowych pustakach. Rozróżnia się następujące rodzaje stro­pów DZ. Strop DZ-3 ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i użjtcczności pu­blicznej w budynkach: — o ścianach nośnych grubości 20 cm przy głębokości oparcia minimum 8 cm; — o ścianach nośnych grubości 15-M8 cm z uwzględnieniem sposobów oparcia omawianych w dokumentacji technicznej; ___irznoszronych na terenie szkód górniczych; —jako konstrukcje nośne w stropodachach. Strop DZ-4 stosuje się do budowy stropów i stropodachów w budownictwie ogólnym, a szczególnie w budownictwie oświaty przy rozpiętości stropów w osiach modularnych podpór — 660 cm. W budownictwie rolniczym ma zastosowanie rozpiętość w osiach modularnych podpór — 630 cm. Strop DZ-5 jest stosowany do pokrywania izb i sal w budynkach szkolnych o roz­piętości traktów 780 cm w osiach modularnych; może on być również stosowany w in­nych budynkach pod warunkiem zachowania tych samych rozpiętości i obciążeń. Strop T-27. Składa się on z prefabrykowanych belek żelbetowych oraz wypełnienia międzybelkowego. Belki stropowe produkowane w 14 od­mianach zbrojenia dzięki odpowiednio wykształconej stopce pozwalają na zastosowanie różnych wypełnień wykonywanych zarówno na miejscu budowy, jak i prefabrykowanych. Jest to podstawową zaletą tego stropu. Niezależnie od tego dla wymiarów modularnych rozstawu belek 60, 90 i 120 cm zaprojektowano płyty żwiro- i żużlobetonowe , które pozwalają na znaczne skrócenie czasu trwania budowy i oszczędność ro­bocizny. Szczegółowe dane techniczne znajdują się w opracowaniu „Album elementów ustro­jów budownictwa wiejskiego. Strop Płyty stropowe z kanałami o przekroju kołowym i średnicy 19,4 cm. Mają one za­stosowanie w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym wznoszonym metodami uprze- mysłowionymi , z wyjątkiem budynków wznoszonych na terenach szkód górniczych lub na gruntach o dużej ścisłości. Płyty stropowe wzmocnione z kanałami o przekroju kołowym i średnicy 19,4 cm. Są to płyty o wzmocnionym zbrojeniu zaprojektowane zasadniczo dla budynków szkolnych wznoszonych metodą uprzemysłowioną. Mogą one być sto­sowane w innych budynkach użyteczności publicznej oraz w uzasadnionych przypad­kach w budynkach mieszkalnych. Zunifikowane płyty stropowe kanałowe dla budownictwa rolniczego. Są one stosowane w budynkach ze ścianami murowanymi, monolitycznymi lub montowanymi z elementów prefabrykowanych, z wyjątkiem budynków wznoszonych na terenach górniczych lub na gruntach o dużej ścisłości. Minimalna długość oparcia płyty na podporach wynosi 5,5 cm. Płyty stropowe otworowe „Żerań" dla siatki słupów 6x6 m. Są one stosowane w budynkach przemysłowych, zwłaszcza w prefabrykowanych bu­dynkach wielokondygnacyjnych. Elementy o szerokości 120 i 150 cm produkuje się w dwu typach: płyty normalne i przysłupowe z wycięciami, oznaczonymi na rysunku linią przerywaną, o wymiarach 17x25 cm w dwóch narożach dla umożliwienia prze­puszczenia słupów. Płyty stropowe opiera się na murach bądź podciągach prefabryko­wanych lub wykonywanych w deskowaniu. Minimalna długość oparcia płyt na murach z wieńcami — 10 cm, na podciągach — 6 cm. Minimalna szerokość słupów wynosi 50x 50 cm. Płyty stropowe P-40 i P-50. Są to płyty panwiowe produkowane w 2 odmianach — o wysokości a = 40 cm i a = 50 cm. Stosowane są w typowych wielokondygnacyjnych budynkach przemysłowych o ryglach wykonywanych w formach Dla pTyt P-40 a=40 cm DlapTyt P-SO a = 50cm. Płyty mogą mieć również zastosowanie jako stropy w innych wielokondy­gnacyjnych budynkach produkcyjnych i składowych. Podpory dla rjłyt stanowić mogą: belki wykonywane na budowie w deskowaniach, belki prefabrykowane, ściany nośne. Minimalna długość podparcia płyty wynosi 6 cm. Po ułożeniu płyt szczeliny o szero­kości 40 cm, powstające pomiędzy żebrami czołowymi płyt, należy zazbroić i zabeto­nować. Płyty stropowe wspornikowo-żebrowe. Są one stosowane w wielokondygnacyjnych budynkach przemysłowych, szczególnie w magazynach. Rozróżnia się dwie odmiany płyt — o wysokości H = 40 cm i o wysokości H = 50 cm i trzy typorozmiary: normalne o wymiarach w planie 579x 149, przemysłowe z wycięciami o wymiarach 29x9 cm w dwóch narożach i skrajne z wycięciami również w narożach o wymiarach 49 x 9 cm. Płyty układa się na ścianach lub na żelbetowych podciągach. Minimalne podparcie płyty wynosi 7,5 cm na podciągach i 8 cm na ścianach. Zbrojenie płyt występuje w trzech odmianach i zależy od obciążenia użytkowego, które może wy- nosić odpowiednio 5,0; 7,5 i 10 kN/m2 (500 ; 750; 1000 kG/m2) dla płyt o wysokości H = 40 cm i 7,5;10i 15 kN/m2 (750; 1000 i 1500 kG/m2) dla płyt o wyso­kości H = 50 cm. Poza obciążeniem użytkowym dopuszcza się obciążenie płyt dodatkowym ciężarem stałym do 0,7 kN/m2 (70 kG/m2). Zunifikowane płyty stropowe żebrowe dla budownictwa rolniczego. Płyty są przez­naczone do stropów w budynkach inwentarskich z poddaszem użytkowym i dostoso­wane do układania na podciągach żelbetowych rozstawionych osiowo co 6,0 m. Płyty są wykonywane w 3 zasadniczych rodzajach: płyta pośrednia (EK-6000); płyta pośrednia uzupełniająca (EK-6020) stosowana jako uzupełnienie w budynkach, w których w przekroju poprzecznym występuje rozstaw osiowy słupów 3,60 m; płyta ściekowa (EK-6030) stosowana w miejscach wieńców wylewanych na bu­dowie. Ponadto są produkowane: płyta pośrednia z otworem (EK-6001) oraz płyty ście­kowe z otworem lewym lub prawym (EK-6031 i EK-6032). Otwór w płycie można wy­korzystać jako otwór zrzutowy, przejście na poddasze lub przewody wentylacyjne. Płyty stropowe sprężone „SP". Są one przewidziane do powszechnego stosowa­nia w budownictwie ogólnym. Nie wyklucza się możliwości stosowania płyt również w innych rodzajach budownictwa pod warunkiem zachowania ustalonych wymagań technicznych i konstrukcyjnych. Element konstrukcyjny stanowi betonowa, sprężona Zunifikowane płyty stropowe żebrowe dla budownictwa rolniczego płyta wielokanałowa o szerokości modularnej 120 cm. Rzeczywista szerokość płyty wynosi 119,7 cm, zaś wysokość konstrukcji 26,5 cm. Długość modu­larna płyty wynosi od 600 do 1200 cm i może być dzielona dowolnie w dostosowaniu do potrzeb zama­wiającego. Stosowalność płyt „SP" jest obecnie niezależna od techno­logii wykonywania budynku. Płyty można stosować w budynkach szkie­letowych, wielkopłytowych, wiel-koblokowych, monolitycznych oraz w budynkach realizowanych me­todami tradycyjnymi.