A A A

Elementy wyposażenia

Wyposażenie budynków drobiarskich uzależnione jest od systemu chowu poszczególnych grup drobiu (chów niosek, hodowla zarodowa, tucz). W chowie gospodarskim wyposażenie budynków jest stosunkowo pro­ste. Wymienić tu należy przede wszystkim grzędy, gniazda do znoszenia jaj, poidła i korytka paszowe. W przypadku wychowu kurcząt konieczne są tzw. sztuczne kwoki, najczęściej elektryczne — promienniki podczerwieni, służące do ogrze­wania kurcząt. W intensywnym chowie drobiu wyposażenie budynków jest bardziej skomplikowane, ponieważ musi być dostosowane do dużej ilości kur skoncentrowanych w jednym pomieszczeniu. Najważniejszymi elementa­mi wyposażenia są gniazda zatrzaskowe, automaty paszowe i poidła. » Gniazda zatrzaskowe instalowane są w kurnikach reprodukcyjnych i zarodowych, są one rozmieszczone w kilku poziomach wzdłuż korytarza. Zamykają się automatycznie po wejściu kury do gniazda i służą do pro­wadzenia indywidualnej kontroli nieśności . Gniazdo zatrzaskowe wyposażone jest w otwór, przez który jajko prze­suwa się po pochylni na odpowiedni przenośnik korytkowy . Przez specjalne ustawienie przenośników można całkowicie zmechanizo­wać transport jaj. Od sposobu żywienia zależą urządzenia do zadawanych pasz, które instaluje się wewnątrz kurnika. Do skarmiania paszą wilgotną stosowane są karmniki w postaci otwartych skrzynek ustawianych nad podłogą, lub karmniki samoczynne . Tego rodzaju karmniki stosowane są w kurnikach o niewielkiej ilości kur. W przemysłowych fermach dro­biarskich, zmechanizowanych, instaluje się automaty paszowe. Urządzenia dostarczające paszę działają na zasadzie mechanicznego rozprowadzenia paszy za pomocą przenośnika łańcuchowego, przesuwającego ją w rynien­kach ustawionych na ściółce lub zamontowanych przy klatkach i bate­riach, bądź też za pomocą górnego mechanicznego przewodu z przenoś­nikiem, z którego pasza zasypywana jest do automatów paszowych. Automaty paszowe ustawiane są w kurnikach zarówno jedno-kondygnacjowych jak i wielokondygnacjowych . 1 W fermach drobiarskich stosowane są poidła o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych w zależności od ogólnego systemu zaopatrywania w wodę i odprowadzania ścieków w gospodarstwie. W kurnikach nie posiadających wodociągów i kanalizacji, do pojenia kur stosowane są poidła próżniowe. W fermach wyposażonych w wodociąg — stosowane są poidła przepływowe, samoczynne. Poidło takie obliczone jest na około 250 -4- 500 kur. Grzędy — stosowane są zazwyczaj w fermach reprodukcyjnych lub w kurnikach przeznaczonych na wychów kurcząt rzeźnych. Grzędy wy­konuje się z elementów drewnianych, lub z siatki stalowej o gęstych oczkach, rozpiętej na słupkach na wysokości 40 -f- 60 cm nad posadzką. Grzędy ustawia się w odległości 30 4- 35 cm jedna od drugiej. Na 1 mb grzędy mieści się 5-4-6 kur. Grzędy mogą być jednopoziomowe lub kil-kupoziomowe, w zależności od ilości kur w pomieszczeniu.