A A A

Filie państwowych ośrodków maszynowych

Filie POM są kolejnym ogniwem zaplecza technicznego mechanizacji rolnictwa. Podlegają one i uzupełniają działalność państwowych ośrod­ków maszynowych w zakresie przeglądów technicznych, napraw bieżą­cych ciągników i maszyn, obsługi gwarancyjnej oraz usług technicznych dla wsi. Pełnią one również opiekę fachową nad kółkami rolniczymi i międzykółkowymi bazami maszynowymi. Filie POM dysponują samo­chodami pogotowia technicznego, które umożliwiają dokonywanie napraw ciągników i maszyn na miejscu awarii w czasie pracy w polu. Filie POM nie posiadają w zasadzie własnego parku maszynowego, stanowią jedynie zaplecze techniczne dla ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń mechanicznych, będących w posiadaniu kółek rolniczych i gospodarstw indywidualnych (Rys. 2.8., 2.9.). Program użytkowy filii POM obejmuje następujące obiekty i urzą­dzenia: — warsztat naprawczy o powierzchni warsztatowej ok. 140 280 m2, przeznaczony do obsługi ok. 30 * 45 ciągników i odpowiedniej ilości ma­szyn towarzyszących składa się z hali montażowej, kuźni, pomieszczeń pomocniczych poszczególnych rzemiosł, magazynu części oraz pomieszczeń administracyjno-socjalnych i kotłowni, — szopa na maszyny rolnicze i ciągniki, oczekujące na naprawę, magazyn paliw i smarów ze zbiornikiem podziemnym paliwa i dy­strybutorem, rampa wyładowcza dla maszyn i narzędzi rolniczych przeznaczo­nych do naprawy i przywiezionych na przyczepach, myjni płytowej, przeznaczonej do umycia przywiezionych do naprawy ciągników i maszyn przed wprowadzeniem do warsztatu, składowisko opału, żużla, złomu i wapna pokarbidowego, studnia, jeśli brak jest sieci wodociągowej dla całego ośrodka techniczno-gospodarczego, ustęp dla interesantów, usytuowany na uboczu, w odpowiedniej odległości od studni i pomieszczeń, przeznaczonych na pobyt ludzi, plac postojowy i manipulacyjny przed warsztatem, w dotychczasowej praktyce realizacyjnej występuje na działce filii POM wydzielony sektor mieszkaniowy, składający się z budynku miesz­kalnego, najczęściej czterorodzinnego, budynku gospodarczego i ogród­ków, przeznaczonych dla mieszkańców, ogrodzenie działki, — zieleń ozdobna i ochrona.