A A A

KANALIZACJA. ŚCIEKÓW

Przy budowie domku jednorodzinnego odprowadzanie ścieków jest sprawą bardzo istotną. Jeżeli nie ma możliwości podłączenia domku do miejskiej sieci ka­nalizacyjnej, trzeba ścieki odprowadzać na własnym terenie. Na własnym terenie problem ten możemy rozwiązać za pomocą szamba. Urządzenie to ma na celu zabezpie­czenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem. Służy ono do gromadzenia ścieków. Musi mieć szczelne ściany i nie może mieć odpływu - jego zawartość jest wywożona. Do określenia wielkości szamba przyjmuje się normę 150 l/mieszkańca/dobę (średnie zapotrze­bowanie na wodę w budownictwie jednorodzinnym -mieszkanie wyposażone w wodociąg, WC, łazienkę, z lokalnym podgrzewaniem wody i lokalną kanalizacją: Wytyczne do programowania zapotrzebowania na wodę i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadni­czych. Opracowanie IKŚ oraz IZWiBW PW. Wyd. MAGTiOŚ, Warszawa 1978) z uwzględnieniem częstotliwości wywożenia.