A A A

Magazyny nawozów sztucznych i środków ochrony roślin

Niezbędnym czynnikiem rozwoju produkcji roślinnej są nawozy mi­neralne, stosowane w coraz szerszym zakresie. Produkcja nawozów mi­neralnych wysokoprocentowych i wieloskładnikowych wzrasta w szybkim tempie. Zużycie tych nawozów ma wynosić w 1975 r. ok. 200 kg. NPK/ha w gospodarce indywidualnej i 250 kg. NPK/ha w państwowych gospo­darstwach rolnych. Środki chemiczne regulują strukturę gleby, wzrost i rozwój roślin oraz jakość uzyskiwanych surowców, zwalczają szkodniki i chwasty. Środki chemiczne mogą również działać szkodliwie na jakość i przydat­ność produktów rolnych, zakłócać równowagę biocenozy i wpływać na wyjałowienie środowiska, jeśli są stosowane w sposób niewłaściwy. Magazynowanie nawozów sztucznych musi spełniać następujące wa­runki: ochronę przed wpływami atmosferycznymi, łatwy przeładunek na środki transportu, łatwe załadowanie magazynu. Magazyny nawozów mineralnych o większej pojemności wyposażone są w wagę, młyn do rozdrabniania i mieszania nawozów, przenośniki i wózki dla transportu wewnętrznego nawozu składowanego w workach i luzem. W magazynach należy przewidywać pomieszczenia na sprzęt i odzież ochronną oraz wydzielony magazyn na środki chemiczne ochrony roślin. Transport wewnętrzny zapewniają przejazdy poprzeczne lub po­dłużne w budynku. Z uwagi na prace prze­ładunkowe nawozów bardziej ekonomiczne są magazyny duże i w pełni zmechanizowane. Stosowanie środków chemicznych wymaga fachowej i wyspecjalizo­wanej obsługi, specjalnego sprzętu i zachowania warunków i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W skład baz magazynowych gminnych spółdzielni, państwowych ośrodków maszynowych i międzykółkowych baz maszynowych wchodzą brygady agrochemiczne, wykonujące usługi w zakresie nawożenia, opylania i opryskiwania. Dla obsługi agrochemicznej większych obszarów rolnych projektuje się budowę wydzielonych baz agrochemicznych, których program użyt­kowy obejmowałby centralny magazyn nawozów mineralnych i środków ochrony roślin o dużej pojemności, zespół zbiorników na nawozy płynne (woda amoniakalna) i zbiorniki na płynne środki ochrony roślin, garaże dla środków transportowych, maszyn i urządzeń, myjnie, lotnisko polowe wraz z urządzeniami pomocniczymi, pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz dyspozytornię. Centralne składnice nawozów mineralnych powinny być zaopatrzone w zmechanizowane urządzenia załadunku i wyładunku: suwnice, lub maszyny wyładunkowe z wagonów kolejowych. Tory kole­jowe mogą być prowadzone wzdłuż magazynu, lub wewnątrz magazynu, w kierunku podłużnym lub poprzecznym. Wysokość składowania ta­kich magazynów może dochodzić do ok. 5,0 m. Nawozy mineralne posiadają destrukcyjny wpływ na elementy bu­dowlane magazynów — należy więc magazyny nawozów budować w miejscach suchych i przewidzieć właściwą izolację ścian, podłóg i słu­pów przed wilgocią.