A A A

Międzykółkowe bazy maszynowe

Dla lepszego wykorzystania sprzętu rolniczego kółek rolniczych i dla zapewnienia lepszej obsługi kosztownych maszyn koncentruje się ten sprzęt w międzykółkowych bazach maszynowych. Bazy te posiadają większy zasięg działania, obejmujący kilka wsi, dysponują większą ilością sprzętu, posiadają zaplecze naprawcze w postaci segmentu warsztatowego lub stacji obsługi z warsztatem naprawczym oraz bardziej rozbudowany sektor maszynowy. Stacje obsługi międzykółkowych baz maszynowych przeprowadzają konserwacje bieżące maszyn i narzędzi rolniczych, proste naprawy silników, i maszyn, przeglądy techniczne i drobne prace rze­mieślnicze (Rys. 2.5., 2.6., 2.7.). Program użytkowy MBM obejmuje następujące obiekty i urządzenia: garaże na ciągniki i szopy na maszyny rolnicze dla ok. 30 -f- 45 ciągników z odpowiednią ilością maszyn towarzyszących, segment warsztatowy z pokojami biurowymi i pomieszczeniami socjalnymi dla traktorzystów, lub — stacja obsługi z warsztatem naprawczym o powierzchni warszta­towej ok. 120 -f- 190 m2, przeznaczonym do obsługi 30 - 45 ciągników, składającym się z hali montażowej, kuźni, pomieszczeń pomocniczych poszczególnych rzemiosł, magazynu części oraz pomieszczeń administracyjno-socjalnych i kotłowni, magazyn paliw i smarów, rampa wyładowcza, myjnia płytowa, skład opału, żużla, złomu i wapna, studnia, ustęp, plac postojowy, ogro­dzenie działki, zieleń ozdobna i ochronna, mająca duży wpływ na warunki pracy na terenie bazy.