A A A

Mieszanie

Mieszanie betonu powinno odbywać się mechanicznie, najlepiej w be­toniarkach mieszadłowych (przeciwbieżnych lub współbieżnych) o przymusowym dzia­łaniu. Dozwolone jest mieszanie w betoniarkach wolnospadowych jednak pod warun­kiem, że beton nie jest wykonywany z dodatkiem popiołów lotnych. Podana poprzednio kolejność dozowania składników do betoniarki ma na celu poprawne rozprowadzenie popiołu w całej masie betonu i wypełnienie nim otwartych porów kruszywa, co zapo­biega nadmiernemu zużyciu cementu, który wypełniając pory nie wpływałby bezpośrednio na wzrost wytrzymałości betonu. Przy wykonywaniu betonów jamistych podstawowymi urządzeniami do mieszania są betoniarki wolnospadowe; betoniarki przeciwbieżne mogą być stosowane tylko jako urządzenia zastępcze. W przypadku stosowania kruszywa nienawilżonego zaleca się po wymieszaniu skład­ników z częścią wody pozostawić je w betoniarce na okres potrzebny do nawilżenia kruszywa (od 3 do 5 minut), po czym dodaje się pozostałą część wody i miesza. Czas mieszania masy betonowej nie powinien być krótszy niż trzy minuty od chwili dodania ostatniego składnika.