A A A

OGRZEWANIE

Zadaniem ogrzewania jest zapewnienie właściwej temperatury w całym domku jednorodzinnym. Przy projektowaniu wybranego sposobu ogrzewania trzeba brać pod uwagę nie tylko nakłady na jego założenie i eksploatację, ale również pracochłonność i zużycie czasu do jego obsługi oraz stopień komfortu, szcze­gólnie w stale zamieszkiwanych pomieszczeniach. Najmniejszych nakładów inwestycyjnych wymaga ogrzewanie lokalne na paliwa stałe. Jednak w tak ogrzewanych domach zdarza się często, że ogrze­wane jest tylko jedno pomieszczenie, w którym skupia się całe życie rodzinne, a pozostałe pomieszczenia nie są opalane i pozostają niewykorzystane. Jednoczesna eksploatacja kilku pieców ogrzewczych wymaga pra­wie stałej obsługi i utrzymania ich w czystości. W ta­kim wypadku środki wydatkowane na opał są większe niż przy centralnym ogrzewaniu. Z przedstawionych wyżej powodów taki sposób ogrzewania uważa się dziś za przestarzały i nie nadający się do domków jednorodzinnych. Choć piece na gaz czy oleje niwelują pewne niewygo­dy związane z wykorzystaniem pieca na paliwa stałe, to zaleca się korzystać z nich łącznie z piecykami elektrycznymi tylko do szybkiego ogrzewania lokalne­go niektórych pomieszczeń, szczególnie w czasie lata czy w miesiącach przejściowych jako uzupełnienie centralnego ogrzewania (np. w łazience). Instalowanie pieców elektrycznych do ogrzewania ca­łego domu jest najlepszym sposobem ogrzewania, przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, pros­toty instalacji i możliwości automatycznego sterowa­nia i regulacji. Mimo tych bezspornych udogodnień piece te nie mogą być zbyt powszechnie używane ze względu na wysokie koszty i ograniczenia w dostawie prądu. Najwłaściwszym sposobem ogrzewania domków jednorodzinnych jest dziś centralne ogrzewanie. Jednym z decydujących czynników przy wyborze pali­wa dla lokalnego bądź centralnego ogrzewania dom­ków jednorodzinnych jest cena paliwa. Przy obliczaniu kosztów należy uwzględnić nie tylko wartość kaloryczną opału,ale i działanie kotłów, straty ciepła, rozpalanie, eksploatację tłumioną, ogrzewanie przerywane i inne koszty.