Reklama
A A A

OŚWIETLENIE PODDASZA

O funkcjonalności i ekonomiczności domku jedno­rodzinnego mówimy przede wszystkim po zagospoda­rowaniu wszystkich jego pomieszczeń. Dlatego też do celów użytkowych wykorzystuje się często poddasze, mogące w równie dobry sposób jak inne pomieszcze­nia pełnić funkcje mieszkalne (np. sypialnie). Każde poddasze wymaga oświetlenia i wentylacji, po­trzebnych zarówno do należytej konserwacji dachu, jak i ze względów praktycznych. Pomieszczenia na poddaszu użytkowym można oświetlić czterema spo­sobami. W tym celu wykonuje się otwory w ścianach szczytowych poddasza, w płaszczyźnie połaci dacho­wych. Sposoby oświetlenia poddasza są następujące: -okna umieszczone w ścianie szczytowej poddasza, lukarny, okna pochyłe w płaszczyźnie dachu, okna loggii w dachu. Wszystkie przedstawione sposoby są dobre, więc odpowiedni wybór zależy od charakteru domku i od możliwości zastosowania ich w konkretnych warun­kach. W jednym obiekcie często stosuje się kilka spo­sobów doświetlania, np. oświetlenie przez otwory w ścianach szczytowych poddasza lub jednym z po­wyższych sposobów, aby doświetlić również pomiesz­czenia nie usytuowane przy ścianie szczytowej. Po­mieszczenia zajmujące tylko część poddasza,możliwą do użytkowania z racji swej wysokości, mogą być doświetlone za pomocą okien w ścianach szczyto­wych poddasza (w przypadku dachów dwuspado­wych) lub za pomocą okien umieszczonych w poła­ciach dachowych czy też lukarn. I w tym przypadku można również zastosować kilka rozwiązań doświetle­nia poddasza. Jeżeli jednak okna w pokojach miesz­kalnych mają w większości wysokość od 130 do 160 cm, nie należy stosować na poddaszu okien mniej­szych, szczególnie takich, które mają kształt trójkąta, trapezu czy okręgu. Nie jest to bowiem dobre rozwią­zanie. Należy świadomie, z wyczuciem, kształtować bryłę dachu, stosując odpowiednie doświetlenie pod­dasza (otwory w połaci dachu o wysokości 150 cm). Dobrym rozwiązaniem może być również wykorzysta­nie szklanej dachówki przepuszczającej światło lub szkła zbrojonego siatką drucianą. Można również zastosować małe okienko w połaci dachowej z obrób­ką blaszaną z blachy ocynkowanej, przeszklone szkłem zbrojonym.