A A A

Pielęgnowanie betonu

Pielęgnacja betonu w początkowym okresie polega na za­pewnieniu odpowiednich warunków, tj. temperatury i wilgotności, pozwalających na właściwy przebieg twardnienia oraz uniemożliwiających powstanie rys skurczowych. Beton należy zabezpieczyć przed utratą wody przez osłonięcie folią, brezentem lub matami słomianymi bądź przez powlekanie powierzchni preparatami wytwarzającymi szczelną błonkę, uniemożliwiającą parowanie wody. W normalnych warunkach dojrze­wania, zamiast stosować wymienione środki, beton można polewać wodą przez okres co najmniej: 7 dni — przy stosowaniu cementów portlandzkich, 14 dni — przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. Polewanie należy rozpocząć po upływie 24 godzin licząc od ułożenia betonu. Przyjmuje się jako normalne warunki dojrzewania takie, w których średnia tempera­tura dobowa nie jest niższa od +10°C; średnią temperaturę dobową wyznacza się ze wzoru. gdzie: T7,Tl3,T2l — temperatura zmierzona o godzinie 700, 1300 i 2100, °C. Betony poddawane obróbce cieplnej powinny być nawilżane poczynając od zakoń­czenia cyklu przez okres co najmniej 3 dni. Woda użyta do polewania betonów w pierw­szych godzinach po zakończeniu cyklu obróbki cieplnej powinna mieć temperaturę do­stosowaną do temperatury betonu. Przy spadku temperatury powietrza poniżej 15°C należy zaniechać polewania be­tonu wodą. W początkowym okresie po ułożeniu mieszanki należy zapewnić takie warunki doj­rzewania, aby beton przed zamarznięciem uzyskał wytrzymałość na ściskanie co najmniej: — 5 MPa (50 kG/cm2) przy stosowaniu cementów portlandzkich, — 10 MPa (100 kG/cm3) przy stosowaniu cementów hutniczych. Wykonywanie robót betonowych w okresie obniżonych temperatur powinno być zgodne ze specjalnymi przepisami lub specjalnie opracowaną organizacją pracy.