Reklama
Szamba Betonowe Krosno
A A A

Płyty i kształtki prasowane

Do wyrobów azbestowo-cementowych prasowanych zalicza się płyty dekarskie i okładzinowe zwykłe oraz płyty okładzinowe kolorowe. Płyty prasowane płaskie dekarskie i okładzinowe. Pro­dukcja płyt azbestowo-cementowych prasowanych polega na prasowaniu suchej mie­szaniny azbestu, cementu i piasku kwarcowego pod ciśnieniem. Zgodnie z wymaganiami PN-74/B-14040 płyty prasowane płaskie dachowe i okła­dzinowe dzielą się na 4 typy: AC-l-karo (rys. 7-lla), AC-2-przystawka (rys. 7-1 lb), AC-3-podkładka (rys. 7-1 lc) i AC-4-krawędziówka (rys. 7-1 ld). Wymiary płyt i dopuszczalne odchyłki wymiarowe są podane na rys. 7-11. Płyty mogą być barwione pigmentami odpornymi na działanie cementu i czynników atmosferycznych. Gęstość pozorna płyt powinna wynosić co najmniej 1,8 Mg/m3 (1,8 g/cm3). Przy badaniu płyt na przesiąkliwość niedopuszczalne jest tworzenie się kropli na ich spodniej powierzchni. Najwyżej może wystąpić wilgotna plama. Wytrzymałość na zginanie płyt powinna wynosić nie mniej niż 23,5 MPa (240 kG/cm2). Pozostałe wymagania i sposób badania płyt podano w PN-74/14040. Rys. 7-11. Płyty azbestowo-cementowe prasowane płaskie (dekarskie i okładzinowe) Płyty prasowane płaskie okładzinowe. Zgodnie z PN-70/B--14044 rozróżnia się dwie wielkości płyt prasowanych płaskich okładzinowych: płyty długości 1500 mm oznaczone symbolem AC-PPO 1250x 1500 mm, płyty długości 3000 mm oznaczone symbolem AC-PPO 1250x3000 mm. Grubość płyt wynosi 6 mm, a szerokość 1250 mm. W uzgodnieniu z producentem mogą być produkowane płyty o innych wymiarach niż podano w normie. Wytrzymałość na zginanie płyt wg wymagań PN-70/B-14044 nie powinna być mniej­sza niż 22,5 MPa (225 kG/cm2). Wytrzymałość ta jest średnią wytrzymałością ustaloną na podstawie wyników zginania próbek w dwóch prostopadłych wzajemnie kierunkach. Pozostałe wymagania jak gęstość pozorna i przesiąkliwość są takie same jak dla płyt prasowanych płaskich dekarskich i okładzinowych (p. 7.2.4). Płyty azbestowo-cementowe prasowane są stosowane do produkcji płyt warstwowych (np. typu PW3/A). Płyty przeznaczone do tego celu powinny dodatkowo spełniać nastę­pujące wymagania: wytrzymałość na rozciąganie w kierunku równoległym do kierunku formowania płyt R = 16,0 MPa (160 kG/cm2); wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do kierunku formowania płyt R = 11,0 MPa (110 kG/cm2); współczynnik sprężystości dla obu kierunków formowania płyt £=2,3- 10"6 MPa (2,3-10-' kG/cm2). Płyty płaskie kolorowe Acekol i Kolorys. Płyty azbestowo--cementowe Acekol i Kołorys są produkowane w Zakładach Wyrobów Azbestowo-Ce-mentowych w Małkini wg technologii licencyjnej metodą suchą. Płyty Acekol mają powierzchnię licową pokrytą jednobarwną powłoką z farby emul­syjnej akrylowej typu Acenit. Płyty Kolorys mają powierzchnię licową wzorzystą (w paski) uzyskiwaną przez wtłoczenie barwnej posypki w powierzchnię płyty (płyty Kolorys P) albo też powierzchnię licową dwubarwną otrzymywaną przez równomierne wtłoczenie barwnej posypki w ko­lorową powierzchnię płyty.