A A A

POŁOŻENIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ

Działka budowlana, na której ma być wybudowany nowy dom jednorodzinny, jest wyznaczona na planie zagospodarowania przestrzennego gminy, miasta lub jego części. Może być położona wśród istniejącej zabudowy, na jej krańcu, stanowiąc wtedy jej konty­nuację, lub też na zupełnie nowych, nie zagospodaro­wanych terenach przeznaczonych na osiedle domków jednorodzinnych. Często buduje się również na tere­nach, gdzie przeprowadzono remonty starych budyn­ków. Sposób, w jaki uzyskuje się tereny na budowę domku jednorodzinnego, jest podany w odpowiednich przepisach. Niezależnie od tego, w jaki sposób uzyska się działkę budowlaną, dla inwestora najważniejsze będzie do­godne jej położenie i gwarancja dobrych warunków zamieszkiwania. Działka powinna być położona blisko przystanku komunikacji kołowej, tramwajowej itp., obiektów usługowych, terenów rekreacyjnych, masy­wu leśnego czy cieków wodnych. Działki na terenie pochyłym gwarantują zwykle piękny widok na okolice i umożliwiają ciekawsze rozwiązanie architektoniczne budynku i interesujące zagospodarowanie otoczenia. Zwykle jednak utrudniają budowę i podwyższają jej koszty. Mniej walorów mają działki usytuowane na pół­nocnych zboczach (małe nasłonecznienie), bez­pośrednio przy linii kolejowej, szosach wylotowych, lotniskach (hałas i kurz). Również nie jest korzystne usytuowanie domku jednorodzinnego w pobliżu zakła­dów przemysłowych i rolniczych. Na terenach zagro­żonych powodzią należy proporcjonalnie podnieść poziom parteru nad otaczający teren. Położenie działek budowlanych może być bardzo różne i ma ono wpływ na ich wartość, zarówno ma­terialną jak i użytkową. Decyzja przy wyborze należy do inwestora. Dobra i ładna działka budowlana, zwłaszcza w mieście, kosztuje dziś dość dużo. Ma ona jednak przez to trwałą wartość użytkową. Na źle usytuowanej działce braków użytkowych nie może wynagrodzić nawet najlepsze rozwiązanie architekto­niczne i piękne otoczenie. Przy wyborze działki inwestor powinien zorientować się w planach zagospodarowania przestrzennego naj­bliższych okolic. Nawet dość spokojne miejsce może w niedługim czasie stracić swe walory, jeżeli okaże się, że w pobliżu planuje się budowę np. szosy przelo­towej. Z tego punktu widzenia trzeba również oceniać obecnie mniej atrakcyjne działki przy głównych tra­sach, które dzięki planowanym zmianom znajdą się później w tzw. strefie spokoju. Wszystkie wymienione czynniki trzeba brać pod uwagę bez względu na spo­sób i formę zabudowy.