A A A

Półwyroby i wyroby walcowane

Półwyroby walcowane są to produkty otrzymywane przez przewalcowanie wlewków na gorąco, przeznaczone do dalszej przeróbki plastycznej. Zgodnie z PN-62/H-01011 na­leżą do nich: kęsiska — bloki o przekroju kwadratowym powyżej 140x140 mm lub prosto­kątnym o grubości powyżej 80 mm, kęsy — bloki o przekroju kwadratowym mniejszym od 140 x 140 mm lub o prze­kroju prostokątnym o grubości nie większej niż 120 mm, blachówka — płyty o grubości od 5 do 70 mm i szerokości od 180 do 300 mm, do wyrobu blach cienkich, tuleje — półwyroby o przekroju pierścieniowym, przeznaczone do wyrobu rur bez szwu. Wyroby walcowane są to produkty otrzymane przez przewalcowanie półwyrobów lub wlewków, mogą one być stosowane bez dalszej obróbki. Należą do nich: pręty dostarczane w odcinkach prostych o różnym kształcie przekroju poprzecz­nego (kołowy, kwadratowy, sześciokątny itp.), walcówka, czyli wyroby o małych wymiarach przekroju poprzecznego, dostar­czane w kręgach, kształtowniki (dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, teowniki, szyny, profile dla kolejnictwa itp.), rury (przewodowe, instalacyjne, kielichowe, konstrukcyjne, wiertnicze itp.), taśmy i bednarka, blachy. Programy te nie obejmują zazwyczaj pełnego przewidzianego normami asortymentu wyrobów, a w wielu przypadkach zapewniają produkcję asortymentu do­datkowego (pozanormatywnego). We wspomnianych programach można znaleźć po­nadto wiele istotnych informacji na temat gatunków stali, z jakich poszczególne profile są produkowane, jak również długości fabrykacyjnych, tolerancji wymiarów itp. Wszystkie wyroby powinny być cechowane zgodnie z PN-73/H-01102. Może to być wykonywane przez wybijanie znaków na gorąco, przez cechowanie barwne lub przez naklejanie barwnych nalepek. Oznaczenie powinno podawać znak wytwórczy, gatunek stali, numer lub znak wytopu, główne wymiary, jakość powierzchni, ewentualną ob­róbkę cieplną i ciężar. Wszystkie wartości charakterystyczne obliczono dla grubości nominalnej i dla grubości zmniejszonej.