A A A

Pomieszczenia pomocnicze

Pomieszczeniem najważniejszym i technologicznie związanym z halą dla zwierząt jest paszarnia. Wielkość i wyposażenie paszami uzależnione są od wielkości stada hodowanych zwierząt, wieku i rodzaju hodowli oraz technologii zadawania pasz. W chlewniach o niewielkiej obsadzie zwierząt (kilkadziesiąt sztuk), przy tradycyjnym żywieniu, paszarnia jest zwykle połączona z halą dla zwierząt. Pasza przed zadawaniem do koryt powinna być odpowiednio przyrządzona. W tym celu w paszami muszą być zainstalowane odpo­wiednie maszyny i urządzenia, takie jak: maszyny do płukania i krajania, parniki, mieszarki zielonek, sieczkarnie i gniotowniki. W dużych fermach trzody chlewnej (kilkaset sztuk) pasze przygoto­wuje się w specjalnie wyposażonych budynkach, z których karma dostar­czana jest w postaci gotowej (rys. 4.90., 4.91.). Budynki te noszą nazwę centralnych paszami. Wielkość paszami i ich wyposażenie w fermach o dużej obsadzie zwie­rząt wynika z przyjętej technologii żywienia. Przebieg procesu przygo­towawczego w centralnej paszami polega na wykonywaniu szeregu czyn­ności związanych z dostawą i przygotowaniem pasz. Ponadto przygotowuje się ziemniaki surowe lub kiszone, magazyno­wane na ogół poza paszarnią; a poza tym — buraki lub zielonki. Wszyst­kie te pasze są odpowiednio przyrządzone — według określonej receptury i następnie transportowane do budynków dla zwierząt. Cały proces pro­dukcyjny w paszarniach centralnych jest zmechanizowany lub zautoma­tyzowany. W tym celu instaluje się w paszami takie maszyny i urządze­nia, jak: mieszalniki pasz, agregaty dozowania wagowego, otrząsacze, płuczki, transportery, parniki, przenośniki i inne, które tworzą szereg linii technologicznych, gwarantujących dostawę paszy w odpowiednim czasie i w odpowiednich ilościach.