A A A

PRACE ZIEMNE

Przy zakładaniu fundamentów wykonuje się wiele prac ziemnych: urabianie, przemieszczanie i ponowne ukła­danie ziemi. Ziemia po wykopaniu ma większą obję­tość i to tym większą, im twardsza była gleba. Przy glebach sypkich ich spulchnienie wynosi 10-15%, a przy trudnych do kopania 40-50%. Trzeba brać to pod uwagę, jeżeli zamierza się ją wywieźć lub ułożyć nasy­py pod taras. W czasie prowadzenia prac ziemnych trzeba zabez­pieczyć ściany wykopów (po osiągnięciu 150 cm głę­bokości) deskowaniem i belkami podpierającymi zie­mię. Zwłaszcza przy gruntach mniej spoistych trzeba zachować ostrożność. Od górnych krawędzi wykopu trzeba odprowadzić wodę za pomocą rowka. Ostrożnie trzeba obchodzić się również z nasypami (np. pod taras), które nie mogą się zdeformować czy w inny sposób zmienić kształtu. Nasyp można tworzyć na podłożu, z którego przedtem usunie się darń i hu­mus, ponieważ substancje organiczne po pewnym czasie zaczynają gnić i mogą spowodować osiadanie nasypu. Grunt musi być zagęszczony i stoki umocnio­ne. Problem ten jest szczególnie ważny na bardzo stromych działkach budowlanych, gdzie różnica w po­ziomie terenu, na którym buduje się domek, wynosi 150-300 cm - czyli jest to różnica całej kondygnacji. -W czasie prac nasyp trzeba dokładnie polewać i ubi­jać. Aby go wzmocnić, można zasadzić na nim różne rośliny ozdobne lub równo posiać trawę. Do budowa­nia nasypów przy fundamentach i murach piwnicznych nadaje się żwir i rurki drenażowe do odwadniania. W ten sam sposób odwadnia się świetlik piwniczny, wie­trzący i doświetlający pomieszczenia.