A A A

Rejony występowania skał przydatnych dla budownictwa

Polska posiada bogate zasoby metariałów kamiennych. Rejony ich występowania obra­zuje załączona mapka (rys. 1-3). Widać z niej, ze w północnych i środkowych połaciach kraju — na terenach objętych zasięgiem moreny lodowcowej — występują głazy na-rzutkowe używane na lokalne potrzeby drogowe, a częściowo także budowlane. Główne obszary występowania skał bardziej cennych dla budownictwa leżą na po­łudnie od linii Wrocław—Lublin, przy czym znaczną przewagę mają skały osadowe; złoża skał magmowych i przeobrażonych zajmują stosunkowo mały obszar — leżą prawie wyłącznie na Dolnym Śląsku. Dla architekta projektanta istotny jest jednak następujący orientacyjny podział tery­torialnych złóż surowca kamiennego o znaczeniu budowlanym***: a. Rejon kielecki — materiały elewacyjne — dość miękkie piaskowce białe i twardsze czerwone oraz bardzo miękkie wapienie lekkie pińczowskie i janikowskie, — materiały wnętrzowe — wapienie zbite („marmury") kieleckie. b. Rejon krakowski i jury krakowsko-wieluńskiej — materiały elewacyjne — dolomity, wapienie skaliste oraz różowy tuf filipowicki i w niewielkim zakresie piaskowce żółtawe i andezyty, — materiały wnętrzowe — wapienie zbite („marmury") krakowskie. c. Rejon dolnośląski i śląski — materiały elewacyjne — wysokiej klasy piaskowce jasne i czerwone oraz granity i inne skały magmowe, — materiały wnętrzowe — marmury krystaliczne, serpentynity i alabastry.