Reklama
albarino wino
kosmaz.pl/pl/sklep/produkt/cargo-magic-corner-40-prawe-starax,7357
A A A

Rury i złącza

Do wyrobów tych zaliczają się między innymi rury azbestowo--cementowe ciśnieniowe i bezciśnieniowe, elementy złączy do rur oraz kształtki kanaliza­cyjne do rur bezciśnieniowych. Rury ciśnieniowe. Rury ciśnieniowe azbestowo-cementowe, stosowane jako rurociągi do wody o ciśnieniu do 1,231 MPa (12,5 kG/cm2), dzielą się zgodnie z PN-76/B-14750 na dwa typy: typ ACR, gdzie końce rur są przetoczone zgodnie z wymiarami podanymi na rys. 7-12 i w tabl. 7-11. typ ACS, gdzie końce rur są przetoczone zgodnie z wymaganiami podanymi na rys. 7-13 i tabl. 7-11. W każdej partii rur dopuszcza się 5% rur krótszych od wymiarów podanych w tabl. 7-11, z tym że odcinki te nie mogą być krótsze niż 1 m. Rury azbestowo-cementowe o średnicy Dnom < 150 mm moczone w wodzie przez 48 h powinny wytrzymać: na zgniatanie — siłę niszczącą nie mniejszą niż 44,2 MPa (450 kG/cm2), na zginanie — siłę nie mniejszą niż 24,6 MPa (250 kG/cm2), ciśnienie wewnętrzne hydrauliczne — nie mniejsze niż 22,2 MPa (225 kG/cm2). Szczelność rur azbestowo-cementowych powinna spełniać wymaganie, aby rury pod­dane w ciągu 30 s próbnemu wewnętrznemu ciśnieniu hydraulicznemu, odpowiedniemu dla danej klasy (tabl. 7-12), nie wykazywały rys, pęknięć, przecieków lub widocznego pocenia się zewnętrznej powierzchni. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe oraz sposób badania rur azbestowo-cemento­wych podano w PN-76/B-14750. Elementy złączy do rur azbestowo-cementowych ciśnie­niowych. Do łączenia rur azbestowo-cementowych ciśnieniowych stosowane są złącza żeliwne i złącza azbestowo-cementowe. Elementy złączy żeliwnych typu Gibault (rys. 7-14) dzielą się w zależności od średnicy łączonych rur i liczby otworów do śrub w pierścieniach zewnętrznych zgodnie z PN-65/ /B-14751 na trzy rodzaje: A, B i C (rys. 7-15). Średnice nominalne D„„m pierścienia wewnętrznego złączy wynoszą: 50, 80, 100,125, 150, 200, 250, 300, 350 i 400 mm, a szerokości B — 50 i 80 mm (dla złączy o średnicy od 250 mm). Wymiary pierścieni wewnętrznych oraz śrub i pierścieni gumowych stosowanych do mocowania i uszczelniania złączy podano w PN-65/B-14751. Pierścienie wewnętrzne złączy powinny w przeciągu 15 s wytrzymać próbę szczel­ności na wodę bez oznak przeciekania. Złącza azbestowo-cementowe zgodnie z BN-73/9051-01 dzielą się na dwa typy: typ Simplex (rys. 7-16), typ Reka (klinowe). W zależności od wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne rozróżnia się 4 klasy złączy azbestowo-cementowych: 5, 10, 20 i 25. Wymiary złączy oraz wymagania techniczne podano w BN-73/9051-01. Rury bezciśnieniowe azbestowo-cementowe kanaliza­cyjne. Rury azbestowo-cementowe kanalizacyjne kielichowe bezciśnieniowe (rys. 7-17) są stosowane do kanalizacji wewnętrznej w budownictwie. Średnice nominalne i podstawowe, wymiary rur kanalizacyjnych oraz ich masę po­dano zgodnie z PN-72/B-14753 w tabl. 7-13. Gęstość pozorna rur w stanie powietrznosuchym powinna wynosić co najmniej 1,75 Mg/m3 (g/cm3), a nasiąkliwość nie więcej niż 20%. Wytrzymałość na wewnętrzne ciśnienie hydrauliczne rur badanych po 48 h mocze­nia w wodzie powinna być nie mniejsza niż 9,81 MPa (100 kG/cm2), przy czym nie mogą po badaniu występować rysy lub pęknięcia. Wytrzymałość na zgniatanie rur badanych w warunkach jak wyżej nie powinna być mniejsza niż 22,2 MPa (225 kG/cm2). Rury poddane w ciągu 30 s próbie ciśnienia w wysokości 0,25 MPa (2,5 kG/cm2) nie powinny wykazywać rys, pęknięć, przecieków lub widocznego pocenia się na po­wierzchni zewnętrznej rury. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe oraz metody badań rur podano w PN-72/B-14753. Kształtki kanalizacyjne do rur bezciśnieniowych. Kształtki kanalizacyjne azbestowo-cementowe są stosowane do odprowadzania ścieków nie dzia­łających agresywnie na azbestocement. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się zgodnie z PN-68/B-14752 5 typów kształtek (rys. 7-18 do 7-22) i nazwie podanej w tabl. 7-14. Gęstość pozorna kształtek w stanie powietrznosuchym powinna wynosić co naj­mniej 1,5 Mg/m3 (g/cm3), a nasiąkliwość po 48 h moczenia w wodzie nie więcej niż 20%. Pozostałe wymagania dla kształtek podano w PN-68/B-14752.