A A A

Sprawdzanie jakości

Zgodnie z PN-75/B-06250 sprawdzeniu podlegają składniki, proces technologiczny i właściwości betonu. Zakres badań sprawdzających podano w tabl. 6-24. Zgodnie z tą samą normą obowiązkowemu sprawdzeniu przez ściskanie próbek podlega jedynie wytrzymałość 28-dniowa betonu (tabl. 6-25). Sprawdzenie wytrzymałości, wynikające z potrzeb technologicznych, jest zalecone i uzależnione od faktycznych potrzeb. Oceny jakości betonu dokonuje się oddzielnie dla poszczególnych partii, do których zalicza się beton o tych samych wymaganiach wyprodukowany w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące.