A A A

Stosowanie popiołów lotnych

Dodatek popiołu lotnego nie może być stosowany do betonów przeznaczonych do konstrukcji sprężonych, a także betonowych, w których grubość otulenia zbrojenia jest mniejsza od 2 cm. W przypadku zastosowania dodatku popiołu do betonu konstrukcji zbrojonych nie należy już dodawać dodatku chlorku wapniowego, gdyż może to spowodować zbyt dużą korozję zbrojenia. Ilość dodatku popiołów lotnych w betonie dla konstrukcji zbrojonych nie może przekraczać 30% masy cementu, przy czym ilość ta obejmuje także popioły lotne znaj­dują :e się w cemencie. Zakładając maksymalną dopuszczalną przez normę ilość popiołów w cementach portlandzkich i hutniczych marek 250 i 350, można przyjąć, że ilość dodatku popiołów w betonach zbrojonych wykonanych z tych cementów nie może przekraczać 15%. Popioły lotne wpływają korzystnie na urabialność mieszanki betonowej, szczegól­nie przy małej zawartości cementu. Zwię­kszenie ogólnej ilości zaczynu w mieszance przez dodanie popiołów wpływa korzystniej na urabialność niż zwiększenie ilości ce­mentu o tę samą ilość, ponieważ popioły mają kulisty kształt i większą od cementu zdolność utrzymywania wody. Efekty zastosowania popiołów zależą od ich jakości. Wymagania, jakim powinny odpowia­dać popioły lotne, podano w tabl. 6-14.