A A A

STROPY

Konstrukcja stropu, będąca podstawowym składni­kiem układu konstrukcyjnego domku jednorodzinnego, może mieć wpływ na właściwości funkcjonalne obiek­tu, jak i na techniczne, montażowe i ekonomiczne właściwości całego budynku. Poziome konstrukcje domku jednorodzinnego mają specyficzne wymogi. Na ich projektowanie ma wpływ przede wszystkim wielkość budynku i mechanizacja, a związany z tym jest wymóg małej masy i małych roz­miarów elementów do budowania stropu. Z drewnianych stropów do tej pory stosowane są stro­py belkowe, podbijane - tynk i podsypka chronią je przed ogniem. Mają bardzo dobre właściwości akus­tyczne z powodu grubej warstwy podsypki. Strop bu­duje się z belek układanych co 50-80 cm. Zwykle sto­suje się rozpiętość do 5 m. Stropy belkowe nie są zbyt kosztowne. Stropy ceramiczne mogą być z dyli ceramicznych pre­fabrykowanych, między które wkłada się cienkościen­ne wkładki ceramiczne. Innym rozwiązaniem jest ukła­danie cegły dziurawki lub pustaków ceramicznych w taki sposób, aby między nimi powstało żebro, które po zazbrojeniu i wybetonowaniu będzie stanowiło ele­ment nośny stropu. Stropy z pustaków ceramicznych i belek są dość lekkie, mają równą płaszczyznę - stano­wią więc dobry podkład pod tynk. Ponieważ łatwo je montować, są dobrym rozwiązaniem w budownictwie jednorodzinnym. Są one jednak bardzo akustyczne i łatwo je uszkodzić, zwłaszcza cienkościenne pustaki. Może się to zdarzyć przy szalowaniu lub betonowaniu. Konstrukcje stropowe z żelbetu mogą być różne i zale­żą od rozpiętości stropu, wymogów izolacji cieplnej, dźwiękowej oraz od obciążenia. Belkowe stropy z żel­betu mogą mieć rozpiętość do 6 m przy grubości belki 14-16 cm. Ponieważ są niewielkiej grubości,wygodnie jest je deskować, co przyspiesza pracę. Stropy z żel­betu belkowe lub żebrowe mogą być gładkie lub z wi­docznymi belkami. Odległość między belkami wynosi 120-240 cm. Budowanie takich stropów wymaga wię­cej pracy, ale konstrukcja jest lepsza. Stropy prefabrykowane nadają się do szybkiego mon­tażu i nie trzeba robić przy nich pracochłonnego des­kowania. Przy projektowaniu trzeba zadbać, aby roz­piętości były jak najmniejsze. Jeżeli domek jednoro­dzinny buduje się samemu, bardzo dobrze jest wyko­rzystać na konstrukcję stropu belki nośne z wkładka­mi, a jeżeli mamy do dyspozycji dźwig, to również płyty stropowe. Płyty stropowe produkowane są w następujących roz­miarach typowych: rozpiętość 240-600 cm co 30 cm, szerokość 90, 120, 150 cm. Jedną z najważniejszych właściwości użytkowych konstrukcji stropu jest izolacja dźwiękowa i przeciw-drganiowa. Te właściwości stropów gwarantuje część nośna, podłoga i sufit. Niesłyszalność kroków i drgań osiąga się za pomocą różnych środków. Izolację dźwiękową zapewnia przede wszystkim konstrukcja nośna dzięki swej masie, a konstrukcja podłogi powo­duje, że kroki nie są słyszalne. Podłoga wraz ze stro­pem tworzy podwójną konstrukcję. Przy lekkich kon­strukcjach stropowych tłumienie drgań powietrza osiąga się za pomocą sufitu akustycznego. Właściwie zaprojektowana podłoga zapobiega słyszalności kro­ków. Projektując konstrukcję stropu trzeba jednocześnie planować izolację cieplną, zwłaszcza na dolnej i gór­nej kondygnacji mieszkania.