A A A

Transport mieszanki betonowej

Środki transportowe powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej odbioru bez zmiany konsystencji i bez rozsegregowania oraz przed rozpoczęciem twardnienia. Mieszanka betonowa w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych, takich jak opady lub nasłonecz­nienie. Do transportu mieszanki na większe odległości stosować należy betoniarki samocho­dowe, mieszalniki samochodowe lub wywrotki wannowe z mieszadłem i bez mieszadła zgodnie z wymaganiami BN-76/6736-02.