A A A

Układanie mieszanki betonowej

W czasie układania mieszanki betonowej w desko- waniu czy formie nie może następować jej rozsegregowanie Słupy wolno stojące, jak i słupy ram powinny być betonowane bez przerw roboczych. W przypadku konsystencji wilgotnej i gętoplastycznej mieszanka betonowa nie powinna być swobodnie zrzucana z wysokości większej od 3,5 m. Wysokość ta może być zwięk­szona do 5 m, jeśli przekrój słupa mieści się w przedziale 40 x 40 do 80 x 80 cm oraz nie ma krzyżującego się zbrojenia. Słupy o przekroju poniżej 0,16 m2 lub o dowolnym prze­kroju, ale z krzyżującym się zbrojeniem powinny być betonowane odcinkami tak, aby wysokość swobodnego zrzucania mieszanki nie przekraczała 2 m. W przypadku braku możliwości spełnienia tych warunków należy stosować rynny, rury elastyczne lub spe­cjalne rękawy. Przy pochylnym ustawianiu rynien należy zaopatrzyć ich wyloty w odgi­nane zastawki w celu zapewnienia pionowego opadania mieszanki bez rozsegregowywania. Ściany o grubości mniejszej od 15 cm powinny być betonowane odcinkami o wyso­kości nie większej niż 2 m. Belki płyt związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po upływie 1 do 2 h, licząc od chwili zabetonowania ścian. Układanie mieszanki betonowej w podciągach i płytach stropowych dachowych itp. powinno być wykonywane jednocześnie i bez przerw. Tylko podciągi o wysokości przekraczającej 80 cm można betonować niezależnie od płyt. W szczególnych przypadkach, jak np. w łukach czy w deskowaniach ślizgowych, ukła­danie mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie ze specjalnie opracowanymi warunkami.