A A A

Uwagi ogólne

W pracy podano wymagania dla materiałów nadających się do izolacji cieplnej i ochrony przeciwdźwiękowej produkowanych w kraju, jak również ich charakterystykę. Mate­riały te dzielą się na: materiały wyłącznie izolacyjne o małym współczynniku prze­wodzenia ciepła, przeznaczone do izolacji termicznej przegród budowlanych i przewo­dów grzewczych lub oziębiających, materiały do ochrony przeciwdźwiękowej pomiesz­czeń w zakresie przenikania dźwięków materiałowych i wyciszania pomieszczeń oraz materiały konstrukcyjne o znacznej gęstości pozornej, przydatne wyłącznie do celów ochrony przeciwdźwiękowej, głównie w zakresie przenikania dźwięków powietrznych. Dla materiałów termoizolacyjnych podane są wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jednoznacznie określającego izolacyjność cieplną materiału i umożliwiającego właściwe projektowanie przegród oparte na PN-64/B-03404. Dla materiałów przydatnych do celów ochrony przeciwdźwiękowej nie można jedno­znacznie określić ich wartości akustycznej. W zależności od sposobu wykorzystania ma­teriału oraz jego grubości otrzymuje się różną izolacyjność właściwą przegrody i dlatego określa się ją doświadczalnie lub korzysta się z gotowych rozwiązań podanych w katalo­gach w zależności od wymagań PN-70/B-02151.