A A A

Wady i badania wyrobów ceramicznych

Wady i badania wyrobów ceramiki budowlanej. Do najczęściej występujących wad wyrobów ceramiki budowlanej zalicza się: — niewłaściwą wymiarowość wyrobów; spękania i odpryski spowodowane grubo­ziarnistymi domieszkami skalnymi lub obecnością w masie okruchów węglanów; brak wymaganej wytrzymałości mechanicznej; zbyt dużą nasiąkliwość wodną wyrobów; brak mrozoodporności wyrobów; występowanie rozpuszczalnych siarczanów Ca, Mg, Na, K, które powodują korozję wyrobów wbudowanych w elementy budowlane. Badanie właściwości wyrobów ceramiki budowlanej wykonuje się zgodnie z normą PN-70/B-12016. Obejmują one zależnie od asortymentu wyrobu następujące oznaczenia: a) sprawdzenie cech zewnętrznych, tj. — sprawdzenie kształtu i wymiarów wyrobów oraz grubości obrzeży, żeber itp.; sprawdzenie wielkości oraz liczby szczerb, uszkodzeń i pęknięć krawędzi, naroży, sto­pek, żeber itp.; sprawdzenie wielkości oraz liczby rys i pęknięć ścianek zewnętrznych i we­wnętrznych; sprawdzenie wad powierzchniowych (pęcherze, wytopy, plamy, zgrubienia, bruzdy itp.); sprawdzenie odchylenia powierzchni bocznej i czołowej od pionu; spraw­dzenie wzajemnych prostopadłości powierzchni i krawędzi; sprawdzenie barwy (ko­loru); sprawdzenie jednolitości barwy (odcienie barwy); sprawdzenie deformacji ścianek wewnętrznych otworu rurki; sprawdzenie dopuszczalnego wygięcia rurki; sprawdzenie dźwięku; — sprawdzenie przełomu; sprawdzenie liczby wyrobów połówkowych; b) badania laboratoryjne właściwości technicznych, tj. — badanie masy; badanie gęstości pozornej; badanie nasiąkliwości; badanie odpor­ności na działania mrozu; badanie odporności na zmiany temperatury; badanie obec­ności szkodliwej zawartości marglu; badanie obecności szkodliwej zawartości rozpusz­czalnych soli; badanie wytrzymałości na ściskanie; badanie wytrzymałości na obciążenie statyczne; badanie na działanie siły zgniatającej; badanie wytrzymałości na uderzenie. W tablicy 2-1 podano grupy wyrobów ceramiki budowlanej objęte badaniami tech­nicznymi. Metodyka badań tych grup wyrobów szczegółowo jest opisana w PN-70/ /B-12016. Dla wyrobów dekarskich metody badań są ujęte w PN-75/B-12029.