A A A

Wielkość produkcji tworzyw sztucznych i ich zużycie w budownictwie

Dynamika rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych nie ma odpowiednika w innych ga­łęziach wytwórczości. Jednym z najważniejszych odbiorców tworzyw sztucznych jest budownictwo. Z przytoczonego zestawienia wynika, że budo­wnictwo zużywa od kilkunastu do ponad 20% ogólnej ilości tworzyw sztucznych. W kraju zużycie tworzyw sztucznych na cele budowlane wynosi ponad 15%, z tym że skala naszej produkcji jest znacznie mniejsza tak pod względem ilościowym, jak i asor­tymentowym. Najważniejszą pozycję jako materiał budowlany zajmuje polichlorek winylu, którego udział (wraz z kopolimerami) kształtuje się na poziomie ok. 80%.