A A A

Wykonywanie betonów

Rozróżnia się przemysłowe i przeciętne wa­runki wykonania betonu. Aby warunki można było uznać za przemysłowe, wszystkie składniki mieszanki betonowej muszą być dozowane wagowo, produkcja powinna być prowadzona przy stałym nadzorze, a liczba pobieranych próbek do kontroli wytrzyma­łości umownej dla każdej partii betonu nie może być mniejsza niż 30. Warunki wykonania betonu określone jako przeciętne występują wtedy, gdy cement dozowany jest wagowo, kruszywo wagowo lub objętościowo, a liczba próbek dla kontroli danej partii betonu jest mniejsza niż 30. Norma PN-75/B-06250 przewiduje jeszcze prymitywne warunki wykonywania be­tonu, ale są one dopuszczalne tylko w przypadku, gdy ilość wytworzonego betonu w ciągu miesiąca nie jest większa niż 5 m3 i klasa betonu nie jest wyższa od B100. W przypadku wytwarzania mieszanki betonowej w warunkach przemysłowych ist­nieje obowiązek oceny tzw. poziomu wytwarzania na podstawie wartości współczynni­ków zmienności wytrzymałości umownej obliczonych ze wzoru. gdzie: s — odchylenie standardowe obliczane zgodnie ze wzorem [6-2]; Rsr— wytrzy­małość na ściskanie obliczona jako średnia arytmetyczna z serii próbek dla danej partii betonu. Ocenę poziomu wytwarzania przeprowadza się zgodnie z danymi tabl. 6-21. Produ­kowanie betonu przy poziomie wykonania gorszym od dostatecznego jest niedopuszczal­ne, a wznowienie produkcji betonu po stwierdzeniu takiego przypadku może nastąpić dopiero po usunięciu przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W celu niedopuszczenia do zbytniej niejednorodności mieszanki powinny być spełnione wymagania określone w tabl. 6-22 i 6-23.