A A A

Wykonywanie lekkiego betonu kruszywowego

Przeważająca większość kruszyw lekkich produkowanych w kraju jest stosowana do wykonywania różnego rodzaju elementów prefabrykowanych wytwarzanych w warun­kach przemysłowych. Są to z zasady fabryki domów oraz zakłady prefabrykacji stacjonarne lub poligonowe, które mają zorganizowane i wyposażone w maszyny ciągi tech­nologiczne do przygotowania mieszanki betonowej, formowania elementów oraz przy­spieszonego ich dojrzewania. Z tego względu omówienie zagadnienia wykonywania be­tonów lekkich będzie ograniczone do produkcji elementów prefabrykowanych. Inne kierunki stosowania kruszyw lekkich, np. przez odbiorców indywidualnych czy drobne zakłady spółdzielcze do wykonywania np. pustaków, stanowią mało znaczący margines w stosowaniu tego materiału i zostaną pominięte. Podobnie realizacja budo­wnictwa monolitycznego oraz wykonawstwo wylewanych ścian czy stropów z betonów lekkich dotychczas nie znalazły w naszym kraju powszechniejszego zastosowania. Do tych technologii stosuje się zresztą zalecenia podane w p. 6.5 dla betonów zwykłych.