Reklama
czerwone słodkie wino
A A A

Wyroby silikatowe

Wyroby silikatowe produkuje się w sposób przemysłowy z wapna palonego niegaszo­nego, piasku kwarcowego i wody. Formowanie i prasowanie odbywa się w formach na stołach obrotowych przy zastosowaniu wibracji. Gotowe wyroby poddaje się autoklawizacji w parze wodnej o temperaturze do 200°C. Spośród wyrobów silikatowych produkowanych w Polsce największe zastosowanie mają cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. Cegły pełne i bloki drążone z regularnie rozmieszczonymi otworami na jednej po­wierzchni (rys. 7-38) są produkowane z tworzywa wapienno-piaskowego metodą praso­wania, a następnie hartowane w autoklawach. W zależności od kształtu i wymiarów zewnętrznych kształtki wapienno-piaskowe dzielą się zgodnie z PN-75/B-12003 na typy wyszczególnione w tabl. 7-23. W zależności od wytrzymałości na ściskanie rozróżnia się klasy cegieł i bloków: 75, 100 i 150. Cegły i bloki klasy 150 przeznaczone do licowania ścian od zewnątrz powinny mieć jednolitą barwę w całej partii. Przełam cegieł i bloków klasy 100 i 150 powinien być jedno­licie drobnoziarnisty bez ziarn wtórnie skoagulowanego wapna lub ziarn gliny o średnicy do 5 mm, powodujących zmniejszenie wytrzymałości i mrozoodporności cegieł i bloków. Pozostałe wymagania dla cegieł i bloków podano w tabl. 7-24.