A A A

Wyroby wstępnej obróbki drewna

Materiał okrągły. Jest to drewno stanowiące całość bądź też fragmenty strzały drzewa w korze lub okorowanej, oczyszczonej z sęków i przyciętej na odpowiednie dłu­gości. Szczegółową charakterystykę materiałów okrągłych zawiera BN-75/9220-0. Materiały tarte. Materiał uzyskany z wzdłużnego rozcięcia (przetarcia) drewna okrągłego piłami jest zwany materiałem tartym lub tarcicą . Materiały tarte zależnie od sposobu przetarcia dzielą się na: materiały obrzynane , w których płaszczyzna licowa i przeciwlicowa oraz 2 powierzchnie boczne obrobione są piłą, materiały nieobrzynane , w których tylko płaszczyzny obrobione są piłą. Materiały tarte (tarcicę) z uwagi na sposób wycięcia z surowca okrągłego dzieli się na materiał główny — lepszej jakości i materiał boczny — gorszej jakości , między innymi więcej podatny na wpływy zmian wilgotności. Klasyfikacja jakościowa tarcicy iglastej według PN-75/D-960O0 przewiduje: cztery klasy jakości w nieobrzynanych deskach i balach, dwie klasy jakości w łatach, krawędziach i belkach. Klasyfikacja jakościowa tarcicy liściastej wg PN-72/D-96002 przewiduje: d!a tarcicy nieobrzynanej deski i bale w klasach jakości I, II, III, dla tarcicy obrzynanej deski i bale w klasach jakości I, II, III, krawędziaki i belki w klasach jakości I, II, listwy i łaty (graniaki) w klasie jakości I i U. Dotychczasowa wizualna (brakarska) metoda jakościowego sortowania materiałów tartych opiera się na ocenie jakości tarcicy w zależności od ilości wad technicznych i ana­tomicznych w klasyfikowanym materiale. W metodzie tej bierze się pod uwagę przewi­dywany wpływ tych wad na jakość i sposób dalszej obróbki maszynowej, wydajność materiałową i ocenę estetyczną, bez uwzględniania właściwości wytrzymałościowych tarcicy. Konieczność bardziej ekonomicznego wykorzystania tarcicy przy jednoczesnym za­pewnieniu niezbędnych wymagań wytrzymałościowych spowodowała prace zmierzające do wprowadzenia metod przeznaczeniowej klasyfikacji tarcicy budowlanej oraz wprowa­dzenia automatyzacji do procesu sortowania. W nowej metodzie wytrzymałościowego sortowania stosowana będzie wizualna kla­syfikacja wytrzymałościowa oparta na ocenie wad obniżających właściwości mechanicz­ne drewna (ich rozmieszczenie w elementach konstrukcyjnych, koncentracja przy kra­wędziach podłużnych, stosunek rozmiarów wad do wymiarów przekrojów poprzecznych tarcicy). Maszynowa metoda sortowania będzie oparta na przeprowadzeniu w specjal­nych zautomatyzowanych maszynach szybkich, nieniszczących pomiarów właściwości mechanicznych tarcicy.