A A A

Zaprawy wapienno-estrichgipsowe

Zaprawy estrichgipsowe (jastrychowe). Zaprawa estrichgipsowa stanowi mieszaninę estrichgipsu z dodatkiem 5% trocin i mączki drzewnej z drewna miękkiego oraz wody. Przykładowo na 100 kg spoiwa estrichgipsowego stosuje się ok. 30 1 wody. Większe ilości wody mogą spowodować pęcznienie trocin o pękanie jastrychu. Zaprawy estrichgipsowe stosuje się jako podkład pod wykładziny podłogowe. Wykładzinę podłogową można układać na zaprawie estrichgipsowej dopiero po jej dokładnym wyschnięciu, co sprawdza się przez rozłożenie na niej bibuły. Na wilgotnej zaprawie jastrychowej bibuła po kilku godzinach wilgotnieje. Z zaprawy estrichgipso­wej mogą być wykonywane płyty o wymiarach 30 x 30 x 3 lub 40 x 40 x 3 cm, które sto­suje się jako prefabrykowane elementy pod wykładziny podłogowe. Zaprawy wapienno-estrichgipsowe. Są one stosowane do muro­wania ścian z bloczków autoklawizowanego betonu komórkowego, z pustaków gipso­wych z cegieł ceramicznych oraz na tynki wewnętrzne wykonywane na murach z cegieł, z betonów, z kruszyw sztucznych oraz na podłożach ścian drewnianych pokrytych matą trzcinową. Podłoża pod tynki powinny być szorstkie. Tynków z zapraw estrichgipso-wo-wapiennych nie należy stosować w pomieszczeniach o stałym zawilgoceniu (pralnie, łaźnie, duże kuchnie) oraz na stropach podlegających drganiom (np. w warsztatach, szkołach itp.). Przybliżone ilości składników na 1 m3 zaprawy estrichgipsowo-wapiennej o konsystencji 12 cm są podane w tabl. 5-8. Wytrzymałość zaprawy estrichgipsowo-wapiennej wynosi ok. 1-4-1,5 MPa (10-4--4-15 kG/cm2), przyczepność do podłoża ok. 0,05 MPa (ok. 0,5 kG/cm2). Kolejność dozowania składników do mieszarki powinna być następująca: ciasto wapienne, połowa ilości piasku, polowa ilości wody. Składniki te należy mieszać przez ok. 2 minuty, po czym dosypuje się estrichgips, resztę piasku i resztę wody mieszając je nadal do uzyskania jednorodnej masy. Czas zachowania roboczej urabialności zaprawy wynosi 6—8 godzin, zaś w przypadku upalnych dni oraz suchego, nasiąkliwego podłoża czas tynkowania należy ograniczyć do ok. 3 godzin od wymieszania składników. Przez dodanie do zaprawy estrichgipsowo--wapiennej ciekłego zaczynu gipsowego można przyspieszyć tężenie zaprawy do ok. 15 minut.