A A A

Główna

Budownictwo jednorodzinne w Czechosłowacji stano­wi znaczną część budownictwa mieszkaniowego. W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat w samej tylko Słowacji wybudowano ponad 300 000 nowych domów jednorodzinnych. W przeszłości budowano domki jednorodzinne za po­mocą ogólnie dostępnych środków i materiałów. Obecnie wkraczamy w pierwszą fazę przemysłowej produkcji domków jednorodzinnych. Powstają lekkie konstrukcje silikatowe, drewniane i stalowe. W prakty­ce stosuje się również unowocześnione technologie tradycyjnego budownictwa. Od 1969 roku w gestii wydziałów budownictwa i ar­chitektury było skatalogowanie dokumentacji techni­cznej do realizacji budownictwa jednorodzinnego. Ini­cjatywa ta spotkała się z uznaniem społecznym, istnie­je więc nadzieja, że dalsze upowszechnienie proble­mów budownictwa i architekury, czemu ma służyć również niniejsza publikacja, przyczyni się do wielu przemian w realizacji budownictwa jednorodzinnego (rozwiązań przestrzennych, zagospodarowania po­wierzchni, zmian programowych). Twierdzimy, że z tej samej ilości materiałów i przy tym samym nakładzie pracy można było wybudować u nas tyle, ile zostało wybudowane, ale mogłyby to być domki o lepszej jako­ści i ciekawszych rozwiązaniach przestrzennych. Publikacja ta podaje najważniejsze informacje o pro­jektowaniu domków jednorodzinnych, uwzględniając warunki ekonomiczne i społeczne. Daje również odpo­wiedź na pytania: jaki ma być domek jednorodzinny przy założeniu różnych specyficznych warunków tere­nowych? Jak ma wyglądać? W co ma być wyposażo­ny? Z czego ma być wybudowany? Informuje również, posługując się przykładami, o różnych możliwościach rozwiązań budynku w zależności od sposobu zabudo­wy działki, jej warunków gruntowych, rozmieszczenia funkcjonalnego izb i ich liczby, standardu wyposaże­nia, wykorzystania konstrukcji i materiałów. Celem tej pracy nie jest nauczanie stawiania murów, tynkowa­nia, konstrukcji dachów, układania podłogi, wykony­wania izolacji, produkcji mebli, doprowadzenia wody i centralnego ogrzewania. Ma ona tylko informować, w jaki sposób można i należy kształtować poszczególne elementy budynku i jaki powinny mieć one wygląd. Ze względu na ograniczoną objętość książka ta nie może zawierać szczegółowych porad architektonicznych (zagospodarowanie powierzchni, rzuty budynku, wy­bór przekroju, bryły i charakteru budynku, urządzenie i wyposażenie wnętrz), nie może też być podręcznikiem instruktażowym dla wszystkich rzemieślników, współ­uczestniczących w budowie domku. Konkretne prace przy budowie domku muszą wykonać fachowcy lub przyuczeni robotnicy. To samo dotyczy projektu. Publi­kacja ta nie może nauczyć projektowania ani zastąpić praktyki zawodowej. Projektantom, którzy nie zajmują się systematycznie projektowaniem domków jednorodzinnych, praca ta przedstawia liczne możliwości rozwiązań przekroju bu­dynku, jego bryły, daje przegląd typów budynków, wpływów czynników zewnętrznych i wewnętrznych na konstrukcję budowli, podstawowe rozwiązania kon­strukcyjne oraz wiele propozycji rozwiązań komple­ksowych i częściowych. Inwestor w pracy tej znajdzie przegląd podstawowych rozwiązań domków jednoro­dzinnych z uwzględnieniem warunków socjologicz­nych oraz warunków występujących na konkretnej działce budowlanej. Wskazano w niej również na inne możliwości wynikające z przekształcenia przedstawio­nych przykładów projektowych. Pokazano, jak powin­no wyglądać otoczenie zabudowy jednorodzinnej, bry­ła i wyposażenie domku. Praca przyczynia się do wzbogacenia wiadomości na tematy związane z cało­kształtem projektowania architektonicznego domku jednorodzinnego. Skorzystają z niej projektanci i użyt­kownicy nie mogący z różnych przyczyn wykorzystać projektu typowego z katalogu.