A A A

Wyroby ceramiczne

Zastosowanie wyrobów ceramicznych jest bardzo wszechstronne w różnych elementach obiektów budownictwa ogólnego, w tym w pierwszym rzędzie mieszkaniowego i prze­mysłowego. Pod względem zastosowania można wyroby ceramiczne podzielić na następujące zasadnicze grupy: Wyroby ceglarskie produkowane ze zwykłych glin i iłów powszechnie występu­jących w kraju; należą do nich wyroby murowe (cegły pełne i drążone, pustaki wielo-cegłowe, klinkier budowlany itd.), wyroby stropowe (pustaki Akermana, DZ, „Fert" itd.), wyroby dekarskie (dachówki, gąsiory) i wyroby specjalne (cegły kominówki, pu­staki wentylacyjne, pustaki kominowe itd.) wyroby drenarskie (rurki drenarskie o róż­nych średnicach). Wyroby ceramiczne okładzinowe produkowane z glin kamionkowych, kaoli­nów i innych surowców ilastych; dzielą się one na wyroby okładzinowe zewnętrzne do wykładania elewacji budynków i innych obiektów budowlanych oraz wyroby ceramiczne okładzinowe wewnętrzne do wykładania ścian w pomieszczeniach o specjalnym przez­naczeniu (łazienkach, sanitariatach, szpitalach, sklepach spożywczych itd.); ponadto są produkowane ceramiczne wyroby posadzkowe dla obiektów i urządzeń przemysło­wych (fabryki chemiczne, papiernie, cukrownie, magazyny, zbiorniki itp.); niektóre ro­dzaje ceramicznych wyrobów okładzinowych są szkliwione. Wyroby kamionkowe produkowane z glin i iłów kamionkowych o dużej stosun­kowo temperaturze topnienia oraz dobrze spiekające się w procesie wypalania. Do budowlanych wyrobów kamionkowych zalicza się rury kanalizacyjne o różnych średnicach (od 100 do 1000 mm) i kształtach oraz wyroby kamionkowe sanitarne (zlewy, sedesy itd.). Kamionka sanitarna ma zastosowanie w specjalnych budynkach (laboratoria, fa­bryki chemiczne itp.). Wyżej wymienione wyroby kamionkowe są szkliwione przeważnie szkliwami ziemnymi lub solnymi. Ponadto produkuje się wyroby kamionkowe kwasoodporne do specjalnych celów przemysłowych. Wyroby sanitarne porcelanowe i półporcelanowe produkowane z glin fajanso­wych oraz kaolinów z domieszką innych komponentów. Mają one kolor biały, kremowy lub są barwnie szkliwione. Zalicza się do nich wyroby takie, jak umywalki, zlewy, sedesy, zbiorniki klozetowe itd. Produkuje się je nieraz o wysokich walorach estetycznych. Wyroby kaflarskie produkowane z glin szamotowych lub wapiennych. Mają one zastosowanie do budowy pieców domowych, kominków itp. urządzeń. Kaflarskie wyro­by są szkliwione niskotopliwymi szkliwami barwnymi. Produkcja tych wyrobów nie wykazuje tendencji rozwojowych. Wymagania techniczne dla wszystkich wyrobów wyżej podanych grup są ujęte w nor­mach przedmiotowych: Polskich Normach, Normach Branżowych lub Normach Zakła­dowych, a wiele z nich ma tzw. świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.