A A A

Wyroby ceglarskie specjalne

Cegła pełna wypalana z gliny — kanalizacyjna (PN-76/B-12037) jest to kształtka prosta, klinowa, klinowa zwężona o wymiarach i właściwościach technicznych podanych w tabl. 2-17 i 2-18. Zastosowanie: do budowy kolektorów, studzienek, obudowy włazów, przepustów, śluz wodnych itp. konstrukcji. Cegła kominówka (PN-73/B-12004) jest to kształtka ceramiczna z otworami przelo­towymi skierowanymi prostopadle do płaszczyzny cięcia kształtki (rys. 2-16). Produko­wana jest w pięciu odmianach różniących się wymiarami długości / (100, 150, 200, 250, 300) oraz wymiarem a. Właściwości techniczne podano w tabl. 2-19. Zastosowanie: do budowy wolno stojących kominów fabrycznych o przekroju pierś­cieniowym. Pustaki do przewodów dymowych (PN-73/B-12007) są to prostopadłościenne ceramiczne elementy o okrągłym otworze i szczelinowych otworach przelo­towych, skierowanych prostopadle do płaszczyzny cięcia pustaka. Produkowane w dwóch odmianach: bez otworu bocznego P (rys. 2-17) i z otworem bo-znym 0 110 mm Po. Właściwości techniczne: wytrzymałość na ścis­kanie — MPa(kG/cm2) = 5,0(50) i nasiąkliwość = = do 18%, odporność na zmiany temperatury oraz masa = 7,0 do 8,5 kg. Zastosowanie: do przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych i innych. Nakrywy kablowe ceramiczne (BN-73/6741-06) są to korytkowe kształtki ceramiczne do zabezpieczania kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Układa się je nad kablem po zasypaniu go warstwą 10 cm piasku. Rozróżnia się trzy typy w zależności od wymia­rów: 50, 75, 100. Powinny być odporne na uderzenia oraz działanie mrozu (20 cykli do temperatury — 15°Q. Cegła termalitowa (PN-75/B-12019) jest to kształtka prostopadłościenna o właści­wościach izolacyjnych. Rozróżnia się zależnie od gęstości pozornej dwa typy: 750 i 650. Zastosowanie: do izolacji pieców i kotłów itp. celów. W tablicy 2-20 podano właściwości techniczne cegły termalitowej Klinkier drogowy (BN-77/6741-02) — kształtki prostopadłościenne o czerepie spie­czonym i dużej wytrzymałości mechanicznej. Zależnie od wymiarów rozróżnia się dwa typy: A i B oraz wyróżnia trzy gatunki.