Reklama
A A A

Architektura domku jednorodzinnego

Projektując domek jednorodzinny trzeba uwzględnić jego położenie oraz wkomponować go w otaczający krajobraz. Wystrój domku powinien być umiarkowany, bez zbytku, ozdób, ponieważ właśnie prostota wyzna­cza wartości funkcjonalne każdego obiektu. Domek jednorodzinny powinien tworzyć harmonijną, wyważo­ną całość, zapewniać wrażenie spokoju jego użyt­kownikom i mieć takie elewacje, aby nie raził kolorys­tyką i przeładowaniem kształtów. Współczesność wnosi wciąż nowe koncepcje zagos­podarowania rzutu budynku, stosowane są nowoczes­ne konstrukcje, materiały, detale. Ma to ogromny wpływ na projektowanie i budowę domków jednoro­dzinnych. Zmieniają się nie tylko poglądy na różne roz­wiązania przestrzenne, konstrukcyjne, funkcjonalne, ale i zmienia się wygląd budynków. W architekturze współczesnej można spotkać takie rozwiązania, które czerpiąc wzory z dawnej architektury znalazły aproba­tę w naszych czasach. Powstaje jednak i taka archi­tektura, która nie wytrzymuje próby czasu - tworzone są formy tak archaiczne, że aż śmieszne. Dzisiejsze budownictwo jednorodzinne inspirowane jest często architekturą różnych odmian willi z czasów między­wojennych, które - budowane i projektowane przez niewykwalifikowane osoby - nie powinny być stawiane za wzór przyszłym pokoleniom projektantów. Jakże często zupełnie zapomina się o wzorach architektury ludowej. Forma domku powinna wyrażać jego funkcję i być (przy zachowaniu anonimowości projektanta) wizy­tówką właściciela. Przekazanie projektowania w ręce doświadczonego projektanta, mającego dzięki prakty­ce duże rozeznanie w funkcjach, jakie powinien speł­niać domek, czyli „szycie na miarę" nie jest jednak powszechne. Podniesienie poziomu naszej architektu­ry i budownictwa jednorodzinnego staje się dziś ko­niecznością. Obecnie często zwraca się uwagę na wygląd domku jednorodzinnego. Zależy on w dużej mierze od tego, w jaki sposób budynek jest wykończo­ny oraz jakie detale i materiały zostały uwzględnione w projekcie. Charakter domku zależy również od dobre­go smaku jego twórcy. Nie należy też łączyć pojęć: piękny domek i drogi domek. Należy sobie uświado­mić, że nie o wszystkim stanowi koszt budowy domu -może być domek drogi, a brzydki i może być też domek niewielki, dość tani, za to ładny i wybudowany ze smakiem.