A A A

Rozwiązania architektoniczne

Istnieje wiele niejasności wokół podziału budownictwa jednorodzinnego na tzw. domki miejskie i wiejskie. Jest wiele osób, które twierdzą, że domki te powinny różnić się zasadniczo nawet w wyglądzie. Trzeba je­dnak powiedzieć, że różnice w projektowaniu i realiza­cji domków jednorodzinnych w różnych warunkach po­legają głównie na różnicach w sposobie życia ich wła­ścicieli - użytkowników. Domek jednorodzinny na wsi ma z reguły większe po­mieszczenia gospodarcze, większą kuchnię, a w przy­padku małej hodowli ma dodatkowe wejście gospo­darcze. Istnieją więc drobne różnice w samych pro­jektach. Zasady połączeń poszczególnych pomiesz­czeń lub ich zróżnicowania funkcjonalne są jednak takie same we wszystkich warunkach. Nie można mówić o potrzebie, ewentualnie o konieczności wi­zualnego zróżnicowania domków jednorodzinnych na wsi i w mieście. Domek jednorodzinny wybudowany z dobrym gustem nie ma specyfiki „wiejskiej" lub „miej­skiej", tak jak nie ma różnicy między sposobem ubie­rania się obywateli miast i wsi.