A A A

POWIĄZANIA MIĘDZY POMIESZCZENIAMI

Jeżeli poszczególne pomieszczenia mają dobrze słu­żyć swoim celom, muszą mieć odpowiednią wielkość, kształt, kubaturę, położenie i połączenie z innymi po­mieszczeniami mieszkania. Do wszystkich pomiesz­czeń mieszkalnych powinno się zasadniczo wchodzić z przejść komunikacyjnych, tzn. nie należy wejścia do pomieszczenia rozwiązywać w ten sposób, aby trzeba było przechodzić przez inny pokój lub kuchnię (wy­jątkiem może być jadalnia z podwójnym wejściem). W dobrym projekcie domku jednorodzinnego dzieli się pomieszczenia na dwie grupy: tzw. część dzienną i nocną (spokojną). Do części dziennej należą: hall, kuchnia, pokój dzienny, jadalnia, spiżarnia, a do noc­nej przede wszystkim pokoje poszczególnych człon­ków rodziny i pomieszczenia sanitarne. Obie te części trzeba projektować we właściwym wzajemnym powią­zaniu. W związku z tym powstało pojęcie tzw. mieszka­nia horyzontalnego, w którym pomieszczenia obu czę­ści funkcjonalnych znajdują się na jednej kondygnacji, oraz tzw. mieszkania wertykalnego, w którym część dzienna znajduje się na parterze, a nocna na piętrze. Na działkach o zróżnicowanym terenie mogą jeszcze występować inne, kombinowane sposoby rozwiązań. Część wejściowa i komunikacyjna może być zgodnie z sytuacją umieszczona na granicy nocnej i dziennej części mieszkania w taki sposób, aby wchodzący mógł dostać się do obu części mieszkania bezpośre­dnio. Takie rozdzielenie części dziennej od nocnej jest godne polecenia szczególnie w warunkach miejskich.