A A A

Kamień i wyroby kamienne

Przyjęta w petrografii klasyfikacja skał opiera się na systematyce genetycznej, która rozróżnia trzy podstawowe grupy skał: magmowe (wybuchowe), osadowe i przeobra­żone (metamorficzne). Dalsze zaś podziały wynikają z różnic w składzie chemicznym, mineralogicznym i w strukturze poszczególnych rodzajów skał. Należy podkreślić, że często rodzaje skał o jednakowych nazwach, czyli identyczne pod względem systematyki petrograficznej, mogą znacznie różnić się pod względem ich przydatności dla budow­nictwa — w zależności od rozmieszczenia i ukształtowania złoża, stanu zachowania skały i innych czynników. Klasyfikacja budowlana skał, podana w tabl. 1-1, zawiera ponadto odpowiadające poszczególnym rodzajom skały gęstości pozorne i wytrzymałości na ściskanie — z zastrze­żeniem, że dane te mają tylko wartość względną, orientacyjną, lecz ilustrującą właśnie występowanie w obrębie tego samego rodzaju skały znacznych wahań, np. w odniesieniu do cech wytrzymałościowych.