A A A

Konstrukcje

Przed wybudowaniem domku jednorodzinnego trzeba dokładnie obejrzeć działkę budowlaną, określić rodza­je znajdujących się tam gruntów, stwierdzić czy nie ma śladów usuwania się gruntu, ustalić głębokość wystę­powania wody w okolicznych studniach oraz wziąć pod uwagę doświadczenia z okolicznych budów. Jeżeli sąsiednie obiekty są popękane, to albo grunt bu­dowlany jest niespoisty, skurczony, zamarznięty lub mają one złe posadowienie. Fundamenty domku jednorodzinnego trzeba posado­wić na takiej głębokości, aby obiekt znajdował się na gruncie nośnym, a spoiny fundamentów były zabezpie­czone przed przemarzaniem. W naszych warunkach klimatycznych minimalna głębokość fundamentowania wynosi 80-120 cm pod poziomem terenu na gruntach spoistych lub więcej, jeżeli poziom wody gruntowej jest płycej niż 200 cm pod poziomem terenu i tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo kurczenia. Ze wzglę­du na przemarzanie można zmniejszyć głębokość fun­damentowania tam, gdzie fundamenty kładzie się na jednolitych skałach, jak również przy kładzeniu funda­mentów murów wewnętrznych w ogrzewanym obiek­cie. Grunty spoiste między fundamentami nie mogą być narażone na naprzemienne wysuszanie lub roz­makanie, aby nie zabagniły się i nie przemarzały. Przy robieniu wykopów dobrze jest zostawić 20 cm warstwy ochronnej gruntu nad poziomem linii fundamentów, którą to warstwę odrzuci się bezpośrednio przed zabetonowaniem fundamentów. Ustalając poziom wody gruntowej trzeba pamiętać o tym, że wiosną i jesienią jest on wyższy niż zimą i la­tem. Musimy wziąć to pod uwagę szczególnie przy określaniu najwyższego poziomu, według którego ma być zaprojektowana izolacja. W mało przepuszczal­nych glebach poziom wody gruntowej w czasie wy­kopów może pojawić się jako wilgoć, ponieważ woda przesączająca się do wykopu wyparuje. Jednak po za­betonowaniu poziom wody gruntowej wróci do nor­malnego poziomu. Jeżeli domek ma być wybudowany w taki sposób, że fundamenty będą na stałe po­sadowione pod poziomem wody gruntowej, to trzeba zbadać, czy woda nie jest agresywna i nie będzie na­ruszać murów i betonu. Problem tan staje się mniej ważny, jeżeli w okolicy powstają dalsze domki, ponieważ zwykle powstaje przy nich szereg studni, które wpływają na obniżenie poziomu wody gruntowej. Problem stanowić może również budowanie domków jednorodzinnych w są­siedztwie źródeł wód mineralnych.