A A A

DACHY STROME

Przy dachach stromych stosuje się konstrukcję drewnianą. Właściwie zaprojektowana konstrukcja jest gwarancją nie tylko pełnej ochrony pomieszczeń przed warunkami zewnętrznymi, ale jednocześnie może gwarantować wykorzystanie poddasza do celów mieszkalnych. Wiązary stanowią główną konstrukcję nośną pokrycia dachu. Wraz z rozwojem konstrukcji pionowych i po­ziomych zmieniła się również konstrukcja wiązara. Do tej pory najpopularniejsze były ustroje kleszczowo--płatwiowe. Przy tym ustroju krokwie oparte są na poziomych płatwiach, które podpierane są przez stol­ce (słupy), oddalone od siebie o 3-4 m. Stolce usztyw­nione są mieczami łączącymi pod kątem 45° słup z płatwią, którą podpierają, zmniejszając w ten sposób jej rozpiętość. Wiązar, w którym występuje słup, belka wiązarowa i krokwie, ma jeszcze element poziomy, tzw. kleszcze (wiązar pełny). Pozostałe wiązary (tzw. puste) składają się tylko z pary krokwi opartych na płatwiach. Kleszcze są rozciągane - odgrywają one w kierunku poprzecznym do osi dachu tę rolę, jaką mie­cze w kierunku podłużnym. Wiązary ustroju płatwiowego można zastąpić oszczę­dniejszymi wiązarami z cieńszych profilów, z belek, przy czym należy wykorzystać najprostszy kształt dachu. Poddasze na cele mieszkalne najlepiej można wyko­rzystać w domku z dachem dwuspadowym. Średnie zużycie drewna przy wiązarach o nachyleniu 40° i rozpiętości 10-12 m wynosi 0,038-0,042 m3/m2 powierzchni rzutu; przy wiązarach klejonych o nachy­leniu 40° i rozpiętości 7-9 m wynosi 0,020 do 0,030 m3/m2 powierzchni rzutu; przy wiązarach klejonych o na­chyleniu 15° i rozpiętości 7-9 m wynosi 0,019-0,027 m3/m2 powierzchni rzutu. Jeżeli poddasze ma służyć celom mieszkalnym, trzeba zadbać o izolację cieplną. Najwłaściwszym materiałem do tego celu są maty z waty bazaltowej, chronione z zewnątrz papą, a od wewnątrz folią z PCW pod spój­nym drewnianym szalowaniem, które pokrywa się tyn­kiem na trzcinie lub cegłami profilowanymi. Jeżeli nie­które ściany pomieszczenia są skośne, muszą mieć również izolację taką jak ściany pionowe. Na dachy strome można wykorzystać w zasadzie wszystkie ro­dzaje pokryć. Obok wiązarów drewnianych stosuje się dzisiaj rów­nież stalowe. Krokwie stalowych wiązarów w więk­szości projektuje się jako dźwigary kratowe. Zużycie stali wynosi wtedy 30-40 kg/m2 płaszczyzny pod dachem. Na pokrycie najlepsza jest dachówka lub płytki azbestowo-cementowe - esówka Toscana.